Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid 65 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2018

Diagram: Återstående medellivslängd vid 65 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2018 Kvinnor

Diagram: Återstående medellivslängd vid 65 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2018 Män

Diagram: Återstående medellivslängd vid 65 års ålder efter utbildningsnivå 2000–2018 Totalt

Kommentarer

År 2018 var den återstående medellivslängden vid 65 års ålder 20,4 år för båda könen sammantaget. Det är nästan två år mer än år 2000. Medellivslängden har alltså ökat betydligt bland äldre under perioden 2000–2018. I diagrammet framgår att antalet återstående år har ökat för alla oavsett utbildningsnivå.

Det finns dock tydliga skillnader mellan grupperna. För gruppen med eftergymnasial utbildning var antalet återstående år från 65 års ålder 23,5 år för kvinnor och 20,9 år för män år 2018. För gruppen med en förgymnasial utbildning var antalet återstående år 20,4 år för kvinnor och 18,1 år för män. Gruppen med eftergymnasial utbildning hade drygt tre års (kvinnor) respektive knappt tre års (män) högre återstående medellivslängd vid 65 års ålder än gruppen med förgymnasial utbildning. För män var skillnad1en mellan dessa grupper något mindre än tre år.

Under perioden 2010–2018 ökade medellivslängden från 65 års ålder mer för kvinnor och män med en eftergymnasial utbildning än för grupperna med gymnasial och förgymnasial utbildning. Ökningen av medellivslängden mellan 2010 och 2018 var 0,6 år för kvinnor med eftergymnasial utbildning men bara 0,1 år för kvinnor i de övriga utbildningsgrupperna. Kvinnor med högst utbildning har alltså ökat sitt avstånd i medellivslängd till övriga grupper under senare år. En liknande utveckling har kunnat ses för män, men där har den högst utbildade gruppen bara ökat sitt försprång med 0,2 år jämfört med män som hade en gymnasieutbildning och förgymnasial utbildning.

I beräkningen av återstående medellivslängd efter utbildningsnivå ingår endast personer födda i Sverige. Uppgifter om utbildningsnivå saknas ofta för utrikes födda. Därför har de exkluderats från statistiken. Livslängdsberäkningen görs med en utjämning av dödsrisker i de äldsta åldrarna, 90 år och äldre 2000–2009 och 99 år och äldre 2010–2011. Utjämningen 2000–2011 innebär att alla utbildningsgrupper tilldelas samma dödsrisk som inrikes födda kvinnor och män totalt i riket från och med de olika höga åldrarna. Anledningen till utjämningen är att utbildningsnivå saknas för samtliga personer födda i Sverige före 1911. Från och med 2012 görs beräkningen på samma sätt som i den officiella statistiken för kvinnor och män totalt i Sverige.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-11

Har du frågor om statistiken?