Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2017

Ökat innehav i utländska aktier och fondandelar

Statistiknyhet från SCB 2018-09-14 9.30

Det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar uppgick vid utgången av 2017 till 5 232 miljarder kronor. Det är en ökning med 377 miljarder, eller knappt 8 procent, jämfört med juni 2017. Aktier och fondandelar stod för merparten av uppgången med en total ökning på 345 miljarder kronor.

Portföljtillgångar består av utländska aktier och fondandelar samt av långa och korta räntebärande värdepapper. En stor del av tillgångsökningen under andra halvåret av 2017 förklaras av att innehavet i utländska aktier ökade med 223 miljarder kronor, samtidigt som innehavet i utländska fondandelar ökade med 122 miljarder kronor. Svenska placerare ökade främst sina aktieinnehav i amerikanska aktier samt sina innehav i fonder registrerade i Luxemburg. Amerikanska aktier står för 41 procent av Sveriges totala investeringar i utländska aktier och uppgick vid utgången av 2017 till 1 092 miljarder kronor. I Luxemburg återfinns 56 procent av Sveriges totala fondinnehav, vilket motsvarar 751 miljarder kronor.

Innehavet i utländska räntebärande värdepapper ökade med totalt 32 miljarder kronor jämfört med juni 2017. Långa räntebärande värdepapper ökade med 41 miljarder kronor samtidigt som korta räntebärande värdepapper minskade med 9 miljarder. Svenska investerare ökade främst sina investeringar i amerikanska och norska långa räntebärande värdepapper, vilka ökade med 15 respektive 12 miljarder kronor. Att innehavet i korta räntebärande värdepapper minskade berodde mestadels på minskade investeringar i Danmark och Norge.

USA fortsätter att vara det enskilt största mottagarlandet för svenska portföljinvesteringar i utlandet. Innehavet i USA motsvarar 1 486 miljarder kronor eller drygt 28 procent av de totala portföljtillgångarna. Även i Luxemburg och Storbritannien finns det fortsatt stora innehav. Knappt 22 procent av de totala svenska portföljtillgångarna är fördelade på dessa två länder.

Övriga finansinstitut fortsatt största innehavarsektorn

Sektorn övriga finansinstitut, som bland annat omfattar värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsföretag, är fortsatt största innehavarsektorn. De ägde vid utgången av 2017 65 procent av de totala portföljinvesteringarna i utlandet. Sektorns innehav uppgick till 3 418 miljarder vilket var en ökning med 317 miljarder jämfört med juni 2017. Övriga finansinstitut äger främst aktier och fondandelar, men sektorn är också den största innehavaren av räntebärande värdepapper.

Ökat innehav av långa statspapper

Sverige ökade under halvåret sitt innehav i långa räntebärande statspapper med 40 miljarder kronor. Innehavet av långa statspapper uppgick till 532 miljarder kronor vid utgången av 2017 vilket innebär att 46 procent av Sveriges tillgångar i utländska långa räntebärande värdepapper är emitterade av utländska stater. Korta räntebärande värdepapper består till 92 procent av certifikat emitterade av övriga emittenter medan korta statspapper utgör 8 procent.

Innehavet i såväl korta som långa räntebärande värdepapper domineras av värdepapper utgivna i amerikanska dollar, euro och SEK, som tillsammans utgjorde 79 procent av det totala innehavet.

Definitioner och förklaringar

Denna studie är en del av IMF:s halvårsvisa internationella undersökning och mäter det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar i utländska aktier, fondandelar och räntebärande värdepapper. Sverige har deltagit i undersökningen sedan 2001.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Malin Wallén

Telefon
010-479 41 27
E-post
malin.wallen@scb.se

Janina Ullrich

Telefon
010-479 48 69
E-post
janina.ullrich@scb.se