Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen, 1:a halvåret 2017:

Ökat innehav i utländska aktier

Statistiknyhet från SCB 2018-01-19 9.30

Det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar uppgick vid utgången av första halvåret 2017 till 4 854 miljarder kronor. Det är en ökning med 279 miljarder, motsvarande sex procent, jämfört med december 2016. Innehavet i aktier ökade under första halvåret med 199 miljarder och bidrog mest till ökningen.

Portföljtillgångar består av utländska aktier och fonder samt av långa och korta räntebärande värdepapper. En stor del av tillgångsökningen under första halvåret av 2017 kan förklaras av att innehavet i utländska aktier ökade med 199 miljarder kronor. Svenska placerare ökade främst sina aktieinnehav i brittiska, japanska och amerikanska aktier. Amerikanska aktier står för 41 procent av Sveriges totala investeringar i utländska aktier och uppgick vid utgången av första halvåret 2017 till 1 016 miljarder kronor. Fondinnehavet ökade och uppgick till 1 212 miljarder. I Luxemburg återfinns 54 procent av Sveriges totala fondinnehav.

Innehavet i utländska räntebärande värdepapper ökade med totalt 69 miljarder kronor jämfört med december 2016. Långa- och korta räntebärande värdepapper ökade med 62 respektive 7 miljarder kronor. Svenska investerare ökade främst sina investeringar i danska och franska långa räntebärande värdepapper, vilka ökade med 68 respektive 15 miljarder kronor. Att innehavet i korta räntebärande värdepapper ökade berodde mestadels på ökade investeringar i Norge.

USA fortsätter att vara det enskilt största mottagarlandet för svenska portföljinvesteringar i utlandet. Det totala innehavet i USA motsvarar 1 396 miljarder kronor eller nästan 29 procent av de totala portföljtillgångarna. Även i Luxemburg och Storbritannien finns det fortsatt höga innehav, drygt 21 procent av de totala svenska portföljtillgångarna är fördelade på dessa två länder.

Övriga finansinstitut fortsatt största innehavarsektorn

Sektorn övriga finansinstitut, som bland annat omfattar värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsföretag är fortsatt största innehavarsektorn och ägde 64 procent av de totala portföljinvesteringarna i utlandet. Sektorns innehav uppgick till 3 100 miljarder vilket var en ökning med 130 miljarder jämfört med december 2016. Innehavet i utländska aktier motsvarar 75 procent av Sveriges totala innehav. Andelen innehav i utländska fonder och räntebärande värdepapper uppgick till 60 respektive 45 procent av Sveriges totala innehav.

Ökat innehav även i räntebärande värdepapper

Det ökade innehavet av utländska räntebärande värdepapper motsvarande 69 miljarder förklaras av en ökning i såväl statspapper som värdepapper emitterade av övriga emittenter, 41 respektive 28 miljarder kronor.

Innehavet i långa räntebärande värdepapper emitterade av övriga emittenter uppgick till 631 miljarder kronor motsvarande 56 procent Innehavet i långa utländska statspapper utgjorde därmed 44 procent, motsvarande 492 miljarder. Korta räntebärande värdepapper består till 87 procent av certifikat emitterade av övriga emittenter medan korta statspapper utgjorde 13 procent.

Innehavet i långa räntebärande värdepapper domineras liksom vid tidigare undersökningar av värdepapper utgivna i amerikanska dollar, SEK och euro, som tillsammans utgjorde 80 procent av innehavet.

Definitioner och förklaringar

Denna studie är en del av IMF:s halvårsvisa internationella undersökning och mäter det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar i utländska aktier, fondandelar och räntebärande värdepapper. Sverige har sedan 2001 deltagit vid varje tillfälle av den internationella undersökningen.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Ida Gustafsson

Telefon
010-479 43 45
E-post
ida.gustafsson@scb.se

Emilie Leroy

Telefon
010-479 43 35
E-post
Emilie.Leroy@scb.se