Till innehåll på sidan

Hyror i bostadslägenheter 2018

Låg hyreshöjning i beståndet i år

Statistiknyhet från SCB 2018-10-04 9.30

2018 års hyresförändring är i genomsnitt 1,1 procent i beståndet. Det är en blygsam höjning sett över en tioårsperiod. I år presenterar SCB en samlad statistiknyhet över hyresstatistik. Nedan redovisas Hyror i bostadslägenheter (beståndet) 2018 samt Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2017.

2018 års hyresförändring är i genomsnitt 1,1 procent. Hyresförändringen är större än år 2017, men den är fortfarande på en låg nivå sett över en tioårsperiod. På regional nivå varierar hyreshöjningarna mellan 1,0 och 1,2 procent.

Hyresförändring under de senaste tio åren, hela riket
ÅrHyres-
förändring,
procent*
2018 1,1%
2017 0,8%
2016 0,8%
2015 1,3%
2014 1,7%
2013 2,2%
2012 2,8%
2011 2,4%
2010 1,6%
2009 3,3%

* Redovisade värden avser medelvärde för samtliga år.

6 904 kr i månaden för en trerumslägenhet

År 2018 är den genomsnittliga månadshyran (medelvärde) för en trerumslägenhet 6 904 kronor. En tvårumslägenhet har en hyra på i genomsnitt 5 591 kronor. En lägenhet på ett rum kostar 4 027 kronor per månad, och lägenheter med fyra eller fler rum har en genomsnittlig månadshyra på 8 710 kronor.

Hyrorna varierar mellan olika regioner. Stor-Stockholm och Stor-Malmö har högst hyror och kommuner med färre än 75 000 invånare har lägst hyror.

Genomsnittlig (medelvärde) ny månadshyra för trerumslägenheter 2018 efter region, med felmarginal
RegionNy månadshyra 2018, kronor
Stor-Stockholm 7 705 ± 132
Stor-Göteborg 6 859 ± 170
Stor-Malmö 7 520 ± 233
Övriga större kommuner* 6 893 ± 79
Övriga mindre kommuner* 6 249 ± 68
Riket 6 904 ± 52

Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Avgifter/hyror i nybyggda lägenheter 2017:

Högre hyror i årets nyproducerade hyreslägenheter

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2017 var 1 742 kr/kvm för riket som helhet jämfört med 2016 då motsvarande belopp var 1 722 kr/kvm. Detta innebär att hyran i årets nyproducerade hyresbostäder är 1,2 procent högre i genomsnitt än föregående år. Den procentuella ökningen är dock i år lägre än föregående år.

En nybyggd hyreslägenhet på tre rum och kök hade 2017 en genomsnittlig hyra på 9 975 kronor i månaden.

I år är första gången statistiken redovisar om man använt sig av presumtionshyror (se definition nedan) när hyresbeloppen satts antingen till fullo, till viss del eller inte alls. För hyresrätter i flerbostadshus är det knappt 62 procent som har hyra som till fullo har förhandlats fram med presumtionshyra, i gruppbyggda småhus är det knappt 44 procent. Bland regionsgrupperna är det övriga kommuner med färre än 75 000 invånare som har högst andel hyresrätter i flerbostadshus som är framförhandlade med presumtionshyror, drygt 71 procent. I fallande ordning kommer sedan övriga kommuner med över 75 000 invånare knappt 63 procent, Stor-Stockholm drygt 61 procent, Stor-Göteborg drygt 53 procent och lägst andel Stor-Malmö med knappt 41 procent. Det är främst allmännyttiga bostadsföretag som använt sig av denna modell för hyressättning, drygt 77 procent, medan det hos privata hyresvärdar är 47 procent.

Fortfarande högst insats i Stor-Stockholm

För nybyggda bostadsrätter i riket var årsavgiften per kvadratmeter 616 kronor vilket är något lägre än föregående år. Månadsavgiften i en nybyggd bostadsrätt 2017 på tre rum och kök var i genomsnitt 4 205 kronor.

Insatserna för de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under år 2017 var i genomsnitt 2 734 000 kronor i riket. Det är högre än de 2 476 000 kronor som var genomsnitt år 2016. Den genomsnittliga bostadsytan per bostadsrättslägenhet ligger år 2017 på 77 kvadratmeter.

De regionala skillnaderna är stora. Insatsen år 2017 för bostadsrättslägenheter var högst i Stor-Stockholm med 3 414 000 kronor, följt av Stor-Göteborg med 2 782 000 kronor. Lägst insats fanns i kommuner med mindre än 75 000 invånare, insatsen där var 2 034 000 kr. Insatserna år 2017 är generellt högre i de olika regionerna jämfört med föregående år.

Definitioner och förklaringar

Hyrorna och avgifterna anges inklusive kostnader för uppvärmning men exklusive kostnad för hushållsel och hyra för avgiftsbelagda bilplatser.

Hyror i bostadslägenheter

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region, antal rum, byggår och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 500 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Avgifter/hyror i nybyggda lägenheter

Presumtionshyra innebär en förhandlingsöverenskommelse mellan hyresvärd och hyresgästföreningen där man underförstår att hyra ska antas (presumeras), vara skälig om vissa kriterier uppfylls – utan att någon bruksvärdesjämförelse behöver göras. Hyran ska då ge kostnadstäckning och en rimlig vinst under 15 år. Samtidigt stängs möjligheten att använda lägenheter med dessa högre hyresnivåer som jämförelseobjekt vid en skälighetsprövning enligt bruksvärdes-reglerna. Efter 15 år återgår hyran till att sättas enligt bruksvärdesreglerna.

Var observant vid jämförelser mellan 2017 och 2016 då det kan förekomma strukturella skillnader mellan nybyggnadsprojekten respektive år.

Statistiken beskriver läget för nybyggda bostadslägenheter med hyresrätt och bostadsrätt. Från och med 2008 års resultat ingår inte statistik över kategoribostäder (student- och vårdbostäder).

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se