Till innehåll på sidan

Bostadsbeståndet 2015-12-31:

Drygt 4,7 miljoner bostäder i landet

Statistiknyhet från SCB 2016-04-19 9.30

Antalet bostadslägenheter uppgick 2015-12-31 till 4 716 568. Dessa fördelas på 2 018 064 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 388 571 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 231 001 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 78 932 (2 procent) i övriga hus.

Hyresrätten vanligaste upplåtelseformen i flerbostadshus

Trots att det under en längre tid tillkommit fler bostadsrätter än hyresrätter, genom nybyggnad och ombildning, utgör hyresrätterna ändå 59 procent (drygt 1,4 miljoner lägenheter) av det totala bostadsbeståndet i flerbostadshus medan 41 procent (knappt 968 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter. I landets 10 största kommuner dominerar hyresrätten i sju stycken, medan bostadsrätten dominerar i endast två kommuner (Uppsala och Stockholm). I Västerås är fördelningen 50-50, det vill säga lika många hyresrätter som bostadsrätter.

Fördelningen i flerbostadshus mellan hyresrätter och bostadsrätter i landets 10 befolkningsmässigt största kommuner. Andel i procent
 Andel
hyresrätter
Andel
bostadsrätter
Örebro 80 20
Norrköping 70 30
Linköping 69 31
Jönköping 65 35
Göteborg 64 36
Helsingborg 64 36
Malmö 51 48
Västerås 50 50
Stockholm
45 55
Uppsala
36 64

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 92 procent av beståndet, eller knappt 1 850 000 småhuslägenheter. Det förekommer även bostadsrätt och hyresrätt i småhus. Antal hyresrätter uppgår till drygt 87 000 (4 procent) medan antalet bostadsrätter är drygt 82 000 lägenheter (4 procent).

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 92 procent av beståndet, eller knappt 1 850 000 småhuslägenheter. Det förekommer även bostadsrätt och hyresrätt i småhus. Antal hyresrätter uppgår till drygt 87 000 (4 procent) medan antalet bostadsrätter är drygt 82 000 lägenheter (4 procent).

Bostadsrättsföreningar vanligaste ägaren av flerbostadshus

Av lägenheterna i flerbostadshus ägs cirka 968 000 (41 procent) av bostadsrättsföreningar, drygt 685 000 (29 procent) av allmännyttiga bostadsföretag, knappt 571 000 (24 procent) av svenska aktiebolag och övriga juridiska personer, och cirka 151 000 (6 procent) av fysiska personer inklusive enskild firma.

När det gäller småhus ägs den absoluta merparten (92 procent) av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger 4 procent, allmännyttiga bostadsföretag 2 procent och resterande 2 procent ägs av aktiebolag och övriga ägare.

Bostädernas storlek och ålder

Den genomsnittliga lägenheten i flerbostadshus är på 68 kvm medan det genomsnittliga småhuset ligger på 122 kvm.

Av det totala svenska småhusbeståndet byggdes 928 000 (46 procent) mellan åren 1961 och 1990. Vart femte hus (eller 20 procent) av småhusen är dock byggda så tidigt som före 1930. När det gäller bostadsbeståndet i flerbostadshus byggdes merparten (53 procent av lägenheterna) mellan 1951 och 1980.

Diagram

Specialbostäder

Antal specialbostäder uppgår till 231 001 lägenheter, fördelade på 128 109 för äldre/funktionshindrade, 90 507 studentbostäder samt 12 385 övriga specialbostäder. En lägenhet på ett äldreboende är i genomsnitt 40 kvm medan en student får hålla till godo med 28 kvm. Flest antal studentbostäder återfinns, inte oväntat, i de stora universitetsstäderna.

Kommuner med flest antal studentbostäder
Kommun Antal
Uppsala 11 177
Göteborg 10 275
Lund 8 905
Stockholm 8 555
Umeå 5 832
Linköping 4 634
Växjö 3 565
Örebro 3 084

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet. Statistiska centralbyrån (SCB) erhåller lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik.

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Övriga hus definieras som byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Rein Billström

Telefon
010-479 47 97
E-post
rein.billstrom@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se