Till innehåll på sidan

Bostadsbeståndet 2017-12-31:

Drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige

Statistiknyhet från SCB 2018-04-19 9.30

Antalet bostadslägenheter uppgick 2017-12-31 till 4 859 252. Dessa fördelas på 2 069 353 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 462 972 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 247 277 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 79 650 (2 procent) i övriga hus.

Hyresrätt vanligaste upplåtelseformen i flerbostadshus

I flerbostadshus utgör hyresrätter 59 procent (drygt 1 445 000 lägenheter) av det totala beståndet i flerbostadshus medan 41 procent (knappt 1 017 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter. Av landets 10 största kommuner dominerar hyresrätten i sju stycken, medan bostadsrätten dominerar i endast två kommuner (Uppsala och Stockholm). I Västerås är fördelningen 50-50, d.v.s. lika många hyresrätter som bostadsrätter.

Andel hyresrätter och bostadsrätter i landets 10 befolkningsmässigt största kommuner i procent.

Kommun

Andel hyresrätter Andel bostadsrätter
Örebro
78 22
Norrköping
68 32
Linköping
68 32
Jönköping
65 35
Helsingborg
64 36
Göteborg
63 37
Malmö
52 48
Västerås
50 50
Stockholm
44 56
Uppsala
36 64

Fördelningen av hyres- och bostadsrätter i tabellen avser flerbostadshus.

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 91 procent av beståndet, eller drygt 1 889 000 småhuslägenheter. Det förekommer även bostadsrätt och hyresrätt i småhus. Antal hyresrätter uppgår till drygt 92 000 medan antal bostadsrätter är 87 500.

Bostadsrättsföreningar största ägaren av flerbostadshus

I flerbostadshus ägs 41 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttiga bostadsföretag som innehar 28 procent av beståndet följt av svenska aktiebolag som äger 21 procent, fysiska personer inklusive enskild firma med 5 procent och övriga juridiska personer med 5 procent.

När det gäller småhus ägs den absoluta merparten (91 procent) av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger 4 procent och allmännyttiga bostadsföretag och svenska aktiebolag 2 procent var.

Bostädernas storlek och ålder

Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är 2 rum och kök med en genomsnittlig boarea på 60 kvm. Det genomsnittliga småhuset är 122 kvm.

Antal lägenheter i flerbostadshus efter storlek

Lägenhetstyp

Antal lägenheter Andel i procent
Lägenheter utan kök
1 692 0,1
1 rum och kök
280 392 11,4
1 rum och kokvrå/kokskåp
115 050 4,7
2 rum och kök
894 919 36,3
2 eller flera rum och kokvrå/kokskåp
45 826 1,9
3 rum och kök
775 783 31,5
4 rum och kök
272 027 11
5 rum och kök
54 328 2,2
6 eller flera rum och kök
11 066 0,4
Uppgift saknas
11 889 0,5
Summa
2 462 972 100

Av det totala svenska småhusbeståndet byggdes 931 000 (45 procent) mellan åren 1961 och 1990. Vart femte hus (eller 20 procent) av småhusen är dock byggda så tidigt som före 1931. När det gäller bostadsbeståndet i flerbostadshus byggdes merparten (52 procent av lägenheterna) mellan 1951 och 1980.

Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod

Diagram

Specialbostäder

Antal specialbostäder uppgår till 247 277 lägenheter, fördelade på 132 923 för äldre/funktionshindrade, 96 990 studentbostäder samt 17 364 övriga specialbostäder. En lägenhet på ett äldreboende är i genomsnitt 39 kvm medan en studentbostad är 28 kvm i snitt. Flest antal studentbostäder återfinns naturligtvis i de stora universitetsstäderna.

Kommuner med flest antal studentbostäder

Kommun

Antal
Uppsala
11 261
Göteborg
10 546
Stockholm
9 872
Lund
9 099
Umeå
6 121
Linköping
5 039
Växjö
3 680
Örebro
3 544

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet. Statistiska centralbyrån (SCB) erhåller lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik.

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Rein Billström

Telefon
010-479 47 97
E-post
rein.billstrom@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se