Till innehåll på sidan

Bostadsbeståndet 31 december 2019

Nästan fem miljoner bostäder i landet

Statistiknyhet från SCB 2020-04-23 9.30

Antalet bostadslägenheter uppgick den 31 december förra året till 4 978 239. Statistiken visar att lägenheterna fördelas på 2 087 965 (42 procent) i småhus, 2 548 530 (51 procent) i flerbostadshus, 260 406 (fem procent) i specialbostäder samt 81 338 lägenheter (två procent) i övriga hus.

I flerbostadshus är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med 58 procent (knappt 1 481 000 lägenheter) av beståndet, medan 42 procent (knappt 1 067 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter. Av landets 290 kommuner dominerar hyresrätten i 257 och i tolv kommuner finns endast hyresrätt som upplåtelseform i flerbostadshus. Endast 33 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter, och 20 av dessa är belägna i Stockholms län.

Av landets tio befolkningsrikaste kommuner dominerar hyresrätten i sju stycken, medan bostadsrätten dominerar i endast två kommuner (Uppsala och Stockholm). I Västerås är fördelningen 50-50, d.v.s. lika många hyresrätter som bostadsrätter.

Andel hyresrätter och bostadsrätter i landets tio befolkningsmässigt största kommuner i procent

Kommun

Andel hyresrätter Andel bostadsrätter
Örebro
78 22
Norrköping
69 31
Linköping
67 33
Helsingborg
64 36
Jönköping
63 37
Göteborg
62 38
Malmö
52 48
Västerås
50 50
Stockholm
43 57
Uppsala
37 63

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 91 procent av beståndet, eller knappt 1 903 000 småhuslägenheter. Även hyresrätter och bostadsrätter förekommer i småhus. Antal hyresrätter uppgår till 91 500 medan antal bostadsrätter är 93 400.

Bostadsrättsföreningar största ägaren

I flerbostadshus ägs 42 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttiga bostadsföretag som innehar 27 procent av flerbostadshusbeståndet, följt av svenska aktiebolag som äger 21 procent, samt fysiska personer (inklusive enskild firma) och övriga ägare med fem procent vardera.

När det gäller småhus ägs den absoluta merparten, 91 procent, av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger fyra procent, medan allmännyttiga bostadsföretag och svenska aktiebolag äger två procent vardera.

Bostädernas storlek och ålder

Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är två rum och kök, följt av tre rum och kök. De två lägenhetstyperna utgör 68 procent av bostadsbeståndet i flerbostadshus.

Den genomsnittliga lägenheten i flerbostadshus är 68 kvm, och det genomsnittliga småhuset är 122 kvm.

Antal lägenheter i flerbostadshus efter storlek
LägenhetstypAntal lägenheterAndel i procent
Lägenheter utan kök
1 710 0,1
1 rum och kök
295 622 11,6
1 rum och kokvrå/kokskåp
116 594 4,6
2 rum och kök
929 308 36,5
2 eller flera rum och kokvrå/kokskåp
46 166 1,8
3 rum och kök
799 513 31,4
4 rum och kök
281 106 11
5 rum och kök
55 255 2,2
6 eller flera rum och kök
11 213 0,4
Uppgift saknas
12 043 0,5
SUMMA
2 548 530 100

Av det totala svenska småhusbeståndet byggdes drygt 932 000 (45 procent) mellan åren 1961 och 1990. Vart femte hus (eller 20 procent) av småhusen är dock byggda så tidigt som före 1931. När det gäller bostadsbeståndet i flerbostadshus byggdes drygt 1 277 000 (50 procent) av lägenheterna mellan 1951 och 1980.

Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod

Diagram: Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod

Specialbostäder

Antal specialbostäder uppgår till 260 406 lägenheter, fördelade på 138 277 för äldre/funktionshindrade, 102 664 studentbostäder samt 19 465 övriga specialbostäder. En lägenhet på ett äldreboende är i genomsnitt 39 kvm medan en studentbostad är 28 kvm i snitt. Flest studentbostäder återfinns som väntat i de stora universitetsstäderna.

Kommuner med flest antal studentbostäder

Kommun

Antal
Uppsala
11 463
Stockholm
11 308
Göteborg
11 148
Lund
9 760
Umeå
6 305
Linköping
5 099
Växjö
3 943
Örebro
3 696

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet. Statistiska centralbyrån (SCB) erhåller och bearbetar lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik.

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Rein Billström

Telefon
010-479 47 97
E-post
rein.billstrom@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se