Till innehåll på sidan

Bostadsbeståndet 31 december 2021

Nästan 5,1 miljoner bostäder i landet

Statistiknyhet från SCB 2022-04-21 8.00

Antalet bostadslägenheter uppgick 2021-12-31 till 5 096 007. Dessa fördelas på 2 115 329 lägenheter (42 procent) i småhus, 2 626 837 lägenheter (52 procent) i flerbostadshus, 272 754 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 81 087 (2 procent) i övriga hus.

Hyresrätten dominerar i 257 av landets kommuner

I flerbostadshus är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med 58 procent (drygt 1,5 miljoner lägenheter) av beståndet, medan 42 procent (knappt 1,1 miljoner lägenheter) utgörs av bostadsrätter. Av landets 290 kommuner dominerar hyresrätten i 257 och i 11 av dessa finns endast hyresrätt som upplåtelseform. Endast 33 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter och 19 av dessa ligger i Stockholms län.

Av landets 10 befolkningsmässigt största kommuner dominerar hyresrätten i åtta stycken medan bostadsrätten dominerar i endast två kommuner (Uppsala och Stockholm).

Andel hyresrätter och bostadsrätter i landets 10 befolkningsmässigt största kommuner i procent
Kommun Andel hyresrätter Andel bostadsrätter
Örebro 77 23
Norrköping 69 31
Linköping 67 33
Helsingborg 64 36
Jönköping 63 37
Göteborg 62 38
Malmö 52 48
Västerås 51 49
Stockholm 43 57
Uppsala 38 62

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 91 procent av beståndet, eller drygt 1,9 miljoner småhuslägenheter. Det förekommer även hyresrätt och bostadsrätt i småhus. Antal hyresrätter uppgår till 93 421 medan antal bostadsrätter är 100 199.

Bostadsrättsföreningar största ägaren

I flerbostadshus ägs 42 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttiga bostadsföretag som innehar 26 procent av flerbostadshusbeståndet följt av svenska aktiebolag som äger 23 procent. Resterande 9 procent ägs av privatpersoner och andra ägare.

När det gäller småhus ägs den absoluta merparten, 91 procent, av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger 5 procent medan allmännyttiga bostadsföretag och svenska aktiebolag äger 2 procent vardera.

Bostädernas storlek och ålder

Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är 2 rum och kök följt av 3 rum och kök. De två lägenhetstyperna utgör 68 procent av bostadsbeståndet i flerbostadshus.

Den genomsnittliga lägenheten i flerbostadshus är 67 kvm, och det genomsnittliga småhuset är 122 kvm.

Antal lägenheter i flerbostadshus efter storlek
Lägenhetstyp Antal lägenheter Genomsnittlig storlek i kvm
Lägenheter utan kök 1 752 32
1 rum och kök 311 291 40
1 rum och kokvrå/kokskåp 117 315 30
2 rum och kök 959 837 59
2 eller flera rum och kokvrå/kokskåp 46 554 48
3 rum och kök 821 032 78
4 rum och kök 289 238 98
5 rum och kök 56 221 123
6 eller flera rum och kök 11 328 172
Uppgift saknas 12 269 ..
Summa 2 626 837 67

Av det totala svenska småhusbeståndet byggdes drygt 935 000 (44 procent) mellan åren 1961 och 1990. Vart femte hus (eller 20 procent) av småhusen är dock byggda så tidigt som före 1931. När det gäller flerbostadshus byggdes drygt 1 281 000 (49 procent) av lägenheterna mellan 1951 och 1980.

Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod

Diagram. Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod

Specialbostäder

Antal specialbostäder uppgår till 272 754 lägenheter, fördelade på 144 740 för äldre/funktionshindrade, 108 034 studentbostäder samt 19 980 övriga specialbostäder. En lägenhet på ett äldreboende är i genomsnitt 39 kvm medan en studentbostad är 28 kvm i snitt. Flest studentbostäder återfinns naturligtvis i de stora universitetsstäderna.

Kommuner med flest antal studentbostäder
Kommun Antal
Uppsala 12 433
Stockholm 12 387
Göteborg 11 608
Lund 9 789
Umeå 7 072
Linköping 5 389
Växjö 3 980
Örebro 3 250
Malmö 3 144
Jönköping 3 108

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet. Statistiska centralbyrån (SCB) erhåller och bearbetar lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik.

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller
till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se