Till innehåll på sidan

Färdigställda nybyggnader, Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016, – definitiva uppgifter:

Högsta antalet färdigställda lägenheter sedan 1992

Statistiknyhet från SCB 2017-05-04 9.30

Under 2016 färdigställdes 42 441 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är det högsta antal lägenheter som har färdigställts under ett år sedan 1992 då 57 319 lägenheter färdigställdes.

Av lägenheterna som färdigställdes under 2016 fanns 31 030 lägenheter i flerbostadshus och 11 411 i småhus. Utöver detta så gav även ombyggnationer i flerbostadshus ett tillskott på 3 399 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom nybyggnad och ombyggnad 2016 uppgår därmed till 45 840 lägenheter.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938 – 2016 och ombyggnad 1989 - 2016

Diagram

Flest nya lägenheter per invånare i Örebro

I 18 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2016 än året innan. Var tredje nybyggd lägenhet finns i Stockholms län.
Flest nybyggda lägenheter per invånare 2016 fanns i Örebro län där det färdigställdes 8,4 lägenheter per tusen invånare. Därefter kommer Stockholms län med 6,1 lägenheter. I Dalarnas län byggdes 1,0 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 4,2 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Fler hyresrätter än bostadsrätter

Av lägenheterna i flerbostadshus var 54 procent upplåtna med hyresrätt och 46 procent med bostadsrätt. Regionalt kan det dock se annorlunda ut. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg är precis som 2015 de flesta nybyggda lägenheterna bostadsrätter. Det omvända gäller för Stor-Malmö och utanför storstadsområdena där de flesta nybyggda lägenheter är hyresrätter. Detta stämmer också med hur det var 2015. I Stor-Malmö var hela 72 procent av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter.

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, andelar i procent
 Andel (i %)
bostadsrätter
Andel (i %)
hyresrätter
Stor-Stockholm 57 43
Stor-Göteborg 63 37
Stor-Malmö 28 72
Övriga riket 36 64
Riket 46 54

Små lägenheter ökar mest

I flerbostadshus hade 18 452 lägenheter ett eller två rum, detta är hela 35 procent fler nya lägenheter av den storleken jämfört med 2015, motsvarande siffror för lägenheter som har 3 eller fler rum är 12 578 eller 5 procent fler än 2015. Totalt hade nästan 60 procent av alla de nya lägenheterna i flerbostadshus 2016 ett eller två rum.
Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är på 59 m2 och för ett småhus 146 m2.

3 500 nya studentlägenheter

Av lägenheterna i flerbostadshus är 3 487 klassificerade som studentlägenheter. Detta är det högsta antalet studentlägenheter som färdigställts under ett år sedan 2002 då 4 037 lägenheter för studenter blev färdiga. Även 1 856 lägenheter för äldre och funktionshindrade färdigställdes under 2016.

Ombyggnad av flerbostadshus

Utöver nybyggnation så gav ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 399 nya lägenheter. Det är 453 lägenheter fler än vad som tillkom på motsvarande sätt under 2015. Ungefär 80 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och strax över 10 procent tillkom genom att vindar inretts som lägenheter

Rekordfå rivna lägenheter

Under 2016 påbörjades även rivningar av totalt 463 lägenheter i flerbostadshus. Detta är det lägsta antal rivna lägenheter sedan statistiken började produceras 1949. Av de lägenheterna som började rivas 2016 fanns 381 stycken eller 82 procent utanför storstadsområdena.

Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1949 – 2016, Antal lägenheter

Diagram

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik avseende kvartal 1 2017 publiceras 2017-05-18.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se