Till innehåll på sidan

Färdigställda nybyggnader, Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2017, – definitiva uppgifter:

51 500 nya bostäder under 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-05-07 9.30

Under 2017 färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är 14 procent fler färdigställda lägenheter än under 2016 och det högsta antalet sedan 1992 då 57 319 lägenheter färdigställdes.

Av lägenheterna som färdigställdes genom nybyggnad under 2017 fanns 35 783 i flerbostadshus och 12 444 i småhus. Utöver detta så gav även ombyggnationer i flerbostadshus ett tillskott på 3 368 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2017 uppgår därmed till 51 595 lägenheter.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938–2017 och ombyggnad 1989–2017

Diagram

Flest nya lägenheter per invånare i Örebro län även under 2017

I 15 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2017 än året innan. Hälften av lägenheterna finns i något av de tre storstadsområdena och hälften utanför.

Precis som under 2016 färdigställdes flest nybyggda lägenheter per invånare i Örebro län där 7,9 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Uppsala län med 7,4 lägenheter. I Västernorrlands län byggdes 0,9 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 4,8 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

7 av 10 lägenheter blev bostadsrätter i Stor-Stockholm

Ungefär lika många av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus är upplåtna med bostadsrätt som med hyresrätt, 49 procent är hyresrätter och 51 procent bostadsrätter. Regionalt är variationen mellan upplåtelseformerna dock större. I Stor-Stockholm är hela 7 av 10 lägenheter i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt medan det i Stor-Malmö och utanför storstadsområdena är det motsatta, cirka 6 av 10 nybyggda lägenheter är här hyresrätter.

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, andelar i procent
 Andel (i %)
bostadsrätter
Andel (i %)
hyresrätter
Stor-Stockholm 70 30
Stor-Göteborg 59 41
Stor-Malmö 41 59
Övriga riket 37 63
Riket 51 49

I småhus blir bostadsrätter vanligare. Från att det endast färdigställts några hundra lägenheter i småhus upplåtna med bostadsrätt årligen under en längre period har det ökat under de senaste åren. Under 2017 var över 3 000 nybyggda lägenheter i småhus upplåtna som bostadsrätter vilket är mer än var fjärde småhus som färdigställts under året.

Vanligast med 2 rum och kök

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. Över 13 000 lägenheter var just 2 rum och kök vilket är mer än var tredje lägenhet. Något färre större lägenheter färdigställdes under 2017 än året innan, drygt 500 lägenheter som är 5 eller fler rum i flerbostadshus stod klara under 2017.

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter lägenhetstyp, andelar i procent
 Antal
lägenheter

Andel (i %)
1 rum med kök eller kokvrå 7 891 22,1
2 rum med kök eller kokvrå 13 270 37,1
3 rum och kök 9 737 27,2
4 rum och kök 4 372 12,2
5 rum eller fler rum och kök 513 1,4

Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 61 m2 och motsvarande för ett småhus är 144 m2.

Lägenheter för studenter och äldre

Av lägenheterna i flerbostadshus som färdigställdes under 2017 är 2 350 klassificerade som studentlägenheter.  Det är ca 1100 lägenheter färre än under 2016 men ändå det näst högsta antalet färdigställda sedan 2004 då 2 751 lägenheter för studenter färdigställdes.

Även 1 933 lägenheter för äldre och funktionshindrade färdigställdes under 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus

Utöver nybyggnation så gav ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 368 nya lägenheter. Ungefär 80 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och strax över 10 procent tillkom genom att vindar inretts som lägenheter.

Rivning

Under 2017 påbörjades även rivningar av totalt 449 lägenheter i flerbostadshus. Detta är det lägsta antalet rivna lägenheter sedan statistiken började produceras 1949. Närmare 80 procent av de lägenheter som började rivas under 2017 revs för att göra plats för nya bostäder.

Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1949–2017, Antal lägenheter

Diagram

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik avseende kvartal 1 2018 publiceras 2018-05-17.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se