Till innehåll på sidan

Färdigställda nybyggnader, Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2018, definitiva uppgifter

Stor ökning av antalet nya lägenheter i flerbostadshus

Statistiknyhet från SCB 2019-05-08 9.30

Under 2018 färdigställdes 42 844 i bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Detta är 20 procent fler än året innan och det högsta antalet sedan 1973 då strax över 53 700 bostadslägenheter blev klara i flerbostadshus.

I småhus färdigställdes ytterligare 12 032 lägenheter vilket är något färre än under 2017. Utöver detta så gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 495 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2018 uppgår därmed till 58 371 lägenheter.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938–2018 och ombyggnad 1989–2018

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938 – 2018 och ombyggnad 1989 – 2018

Flest nya lägenheter per invånare i Uppsala län

I 16 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2018 än under året innan. Strax över hälften (54 procent) av de färdigställda lägenheterna finns utanför de tre storstadsområdena. Det är första gången sedan 1997 det tillkommer fler nybyggda lägenheter utanför storstadsområdena än inom dessa.

Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Uppsala län där 9,7 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Kronobergs län med 9,0 lägenheter. I Västernorrlands län färdigställdes 1,2 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 5,4 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Antal färdigställda lägenheter per 1000 invånare i länen
Län Antal lägenheter per 1000-invånare
Blekinge län 2,1
Dalarnas län 1,7
Gotlands län 4,7
Gävleborgs län 2,8
Hallands län 5,4
Jämtlands län 4,3
Jönköpings län 3,1
Kalmar län 4,9
Kronobergs län 9,0
Norrbottens län 3,9
Skåne län 6,1
Stockholms län 6,5
Södermanlands län 6,2
Uppsala län 9,7
Värmlands län 5,3
Västerbottens län 5,8
Västernorrlands län 1,2
Västmanlands län 5,1
Västra Götalands län 4,2
Örebro län 7,1
Östergötlands län 5,4
Riket 5,4

Flest nya hyresrätter i flerbostadshus

Under förra året var de flesta nya lägenheterna som färdigställdes i flerbostadshus bostadsrätter men under 2018 är återigen de flesta lägenheterna hyresrätter, 52 procent av lägenheterna i flerbostadshus blev hyresrätter och 48 procent bostadsrätter.

Regionalt är variationen mellan upplåtelseformerna dock större. I Stor-Stockholm är det fortfarande vanligare med bostadsrätter, närmare 7 av 10 nya lägenheter i flerbostadshus är här upplåtna med bostadsrätt. I Stor-Malmö och utanför storstadsområdena är situationen den motsatta, cirka 6 av 10 nybyggda lägenheter är här hyresrätter.

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, andelar i procent
  Andel (i %) bostadsrätter Andel (i %) hyresrätter
Stor-Stockholm 67 33
Stor-Göteborg 53 47
Stor-Malmö 39 61
Övriga riket 37 63
Riket 48 52

I småhus fortsätter bostadsrätter att bli vanligare. Från att det endast färdigställts några hundra bostadsrätter årligen under en längre period har det ökat under de senaste åren. Under 2018 var strax över 3 000 nybyggda lägenheter i småhus upplåtna som bostadsrätter vilket var mer än fjärde småhus som färdigställts under året.

Små lägenheter ökar mer 

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. Över 16 000 lägenheter var just 2 rum och kök vilket är mer än var tredje lägenhet.

Små lägenheter ökar förhållandevis mer än större, 24 procent eller över 5 000 fler lägenheter som är 2 rum eller mindre tillkom under året jämfört med 14 procent eller drygt 2 000 lägenheter som har 3 rum eller fler.

Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 59 m2 och motsvarande för ett småhus är 143 m2.

Lägenheter för studenter och äldre

Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus som färdigställdes under 2018 är 4 557 klassificerade som så kallade specialbostäder. Bland dessa finns 2 388 studentlägenheter och 1 420 lägenheter för äldre eller funktionshindrade.

Ombyggnad av flerbostadshus

Utöver nybyggnation så gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 495 nya lägenheter vilket är ungefär 4 % fler än under 2017. Ungefär 80 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och 12 procent tillkom genom att vindar inretts som lägenheter.

Rivning

Under 2018 påbörjades även rivningar av totalt 540 lägenheter i flerbostadshus. Detta är ca 100 lägenheter fler än under 2017 men fortfarande ett av de lägsta uppmätta antal rivna lägenheter sedan statistiken började produceras 1949. Den vanligaste rivningsorsaken är att göra plats för nya bostäder vilket gällde för strax över 80 procent. Endast 3 procent av lägenheterna har uthyrningssvårigheter som orsak för rivningen.

Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1949–2018, Antal lägenheter

Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1949 – 2018, Antal lägenheter

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik avseende kvartal 1 2019 publiceras 2019-05-24.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se