Till innehåll på sidan

Färdigställda nybyggnader, Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2020, definitiva uppgifter

Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad för 2020 uppgår till 54 134 lägenheter

Statistiknyhet från SCB 2021-05-10 9.30

Under 2020 färdigställdes 38 906 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Detta är cirka 14 procent färre än året innan.

I småhus färdigställdes ytterligare 11 573 lägenheter vilket är 13 procent fler än under 2019. Utöver detta så gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 655 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2020 uppgår därmed till 54 134 lägenheter vilket är cirka 8 procent färre än året innan.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938–2020 och ombyggnad 1989–2020

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938–2020 och ombyggnad 1989–2020

Flest nya lägenheter per invånare i Uppsala län

I 14 av landets 21 län färdigställdes färre lägenheter genom nybyggnad under 2020 än under året innan. 59 procent av de färdigställda lägenheterna finns i de tre storstadsområdena.

Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Uppsala län där 8,6 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Södermanlands län med 6,4 lägenheter. I Västernorrlands län färdigställdes 0,9 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 4,9 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Antal färdigställda lägenheter per tusen invånare i länen
Län Antal lägenheter per 1000-invånare
Blekinge län 4,1
Dalarnas län 2,2
Gotlands län 1,3
Gävleborgs län 1,9
Hallands län 4,3
Jämtlands län 4
Jönköpings län 3,7
Kalmar län 5,7
Kronobergs län 6,1
Norrbottens län 3,6
Skåne län 5,6
Stockholms län 5,5
Södermanlands län 6,4
Uppsala län 8,6
Värmlands län 3,5
Västerbottens län 2,3
Västernorrlands län 0,9
Västmanlands län 4,7
Västra Götalands län 5,2
Örebro län 3,8
Östergötlands län 4,6
Riket 4,9

Flest nya hyresrätter i flerbostadshus

Under 2020 fortsatte trenden att flest nya lägenheter färdigställdes som hyresrätter. 61 procent av lägenheterna i flerbostadshus blev hyresrätter och 39 procent bostadsrätter.

Regionalt var dock variationen mellan upplåtelseformerna större. I Stor-Stockholm var fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter nästan lika och i jämförelse mot 2019 var det drygt sex av tio nya lägenheter i flerbostadshus som var upplåtna med bostadsrätt. Utanför storstadsområdena var situationen den motsatta, cirka sju av tio nybyggda lägenheter var här hyresrätter.

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, andelar i procent
 Andel (i %) bostadsrätterAndel (i %) hyresrätter
Stor-Stockholm 50 50
Stor-Göteborg 49 51
Stor-Malmö 37 63
Övriga riket 31 69
Riket 39 61

I småhus fortsätter bostadsrätter att bli vanligare. Från att det endast färdigställts några hundra bostadsrätter årligen under en längre period har det ökat under de senaste åren. Under 2020 var strax över 3 000 nybyggda lägenheter i småhus upplåtna som bostadsrätter vilket var mer än fjärde småhus som färdigställts under året.

Det byggs flest små lägenheter

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. 13 667 lägenheter var just 2 rum och kök vilket är mer än var tredje lägenhet.

Även om de små lägenheter som färdigställdes har minskat mot förra året så är det dessa som det byggs flest av. Av de färdigställda bostäderna så är det 23 861 lägenheter med två rum eller mindre och 15 045 lägenheter med tre rum eller fler.

Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 58 m2 och motsvarande för ett småhus är 143 m2.

Lägenheter för studenter och äldre

Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus som färdigställdes under 2020 är 5 608 klassificerade som så kallade specialbostäder. Bland dessa finns 1 614 studentlägenheter och 2 876 lägenheter för äldre eller funktionshindrade.

Ombyggnad av flerbostadshus

Utöver nybyggnation så gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 655 nya lägenheter vilket är ungefär 16 % fler än under 2019. Ungefär 85 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och Stockholms kommun är den som toppar med ett tillskott av 521 lägenheter. 11 procent tillkom genom att vindar inretts som lägenheter. Ett intressant inslag är att inredning av vindar har ökat sen 2019 med nästan 12 procent.

Rivning

Under 2020 påbörjades även rivningar av totalt 1 080 lägenheter i flerbostadshus. Detta är drygt 300 lägenheter fler än under 2019 och det högsta värde sen 2006. Majoriteten av rivningarna skedde utanför storstadsområdena, endast 8 procent av lägenheter var rivna inom storstadsområdena.

Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1949 – 2020, Antal lägenheter

Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1949 – 2020, Antal lägenheter

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik avseende kvartal 1 2021 publiceras 2020-05-25.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se