Till innehåll på sidan

Färdigställda nybyggnader, Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2021, definitiva uppgifter

Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad för 2021 uppgår till 52 970 lägenheter

Statistiknyhet från SCB 2022-06-10 8.00

Under 2021 färdigställdes 39 705 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Detta är cirka 2 procent fler än året innan.

I småhus färdigställdes ytterligare 10 384 lägenheter vilket är 10 procent färre än under 2020. Utöver detta så gav även ombyggnationer ett tillskott på 2 881 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2021 uppgår därmed till 52 970 lägenheter vilket är cirka 2 procent färre än året innan.

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1938 – 2021 och ombyggnad 1989 – 2021

Färdigställda lägenheter genom nybyggnad 1939 – 2021 och ombyggnad 1989 – 2021

Flest nya lägenheter per invånare i Skåne län

I 10 av landets 21 län färdigställdes färre lägenheter genom nybyggnad under 2021 än under året innan. 55 procent av de färdigställda lägenheterna finns i de tre storstadsområdena.

Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Skåne län där 6,2 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Stockholms län med 5,9 lägenheter. I Västernorrlands län färdigställdes 1,2 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 4,8 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Antal färdigställda lägenheter per 1000 invånare i länen
Län Antal lägenheter per 1000-invånare
Blekinge län 1,8
Dalarnas län 1,5
Gotlands län 3,7
Gävleborgs län 2,6
Hallands län 5,7
Jämtlands län 1,8
Jönköpings län 3,7
Kalmar län 2,4
Kronobergs län 4,6
Norrbottens län 4,8
Skåne län 6,2
Stockholms län 5,9
Södermanlands län 5,6
Uppsala län 5,4
Värmlands län 1,9
Västerbottens län 3,3
Västernorrlands län 1,2
Västmanlands län 4,1
Västra Götalands län 5,3
Örebro län 4,0
Östergötlands län 4,3
Riket 4,8

Flest nya hyresrätter i flerbostadshus

Från 2014 har flest nya lägenheter färdigställts som hyresrätter med undantag för 2017. För 2021 blev 65 procent av lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter och 35 procent bostadsrätter.

Regionalt var dock variationen mellan upplåtelseformerna större. I Stor-Stockholm färdigställs flest bostadsrätter men i jämförelse med förra året så har det minskat något. Utanför storstadsområdena var cirka sju av tio nybyggda lägenheter hyresrätter.

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, andelar i procent
  Andel (i %) bostadsrätter Andel (i %) hyresrätter
Stor-Stockholm 42 58
Stor-Göteborg 36 65
Stor-Malmö 38 62
Övriga riket 30 70
Riket 35 65

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen. Bostadsrätter har minskat något. Under 2021 var 2 364 nybyggda lägenheter i småhus upplåtna som bostadsrätter vilket är mer än vart femte småhus som färdigställts under året. Jämfört med 2020 då det var var fjärde lägenhet.

Det byggs flest små lägenheter

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. 13 757 lägenheter var just 2 rum och kök vilket är mer än var tredje lägenhet.

Antalet små lägenheter som färdigställts har ökat jämfört med förra året. Av de färdigställda bostäderna så är det 25 911 lägenheter med två rum eller mindre och 13 794 lägenheter med tre rum eller fler.

Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 55 m2 och motsvarande för ett småhus är 142 m2.

Lägenheter för studenter och äldre

Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus som färdigställdes under 2021 är 6 974 klassificerade som så kallade specialbostäder. Det är en ökning med 24 procent mot föregående år. Bland dessa finns 2 966 studentlägenheter och 2 983 lägenheter för äldre eller funktionshindrade.

Ombyggnad av flerbostadshus

Utöver nybyggnation så gav även ombyggnationer ett tillskott på 2 881 nya lägenheter vilket är ungefär 21 procent färre än under 2020. Ungefär 76 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och Jönköpings kommun är den som toppar med ett tillskott av 240 lägenheter. 14 procent tillkom genom att vindar inretts som lägenheter

Rivning

Under 2021 påbörjades även rivningar av totalt 599 lägenheter i flerbostadshus. Detta är nästan 500 lägenheter färre än under 2020. Majoriteten av rivningarna skedde utanför storstadsområdena, endast 8 procent av lägenheter var rivna inom storstadsområdena.

Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1949 – 2021. Antal lägenheter

Påbörjad rivning av lägenheter i flerbostadshus 1950 – 2021, Antal lägenheter

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik avseende kvartal 2 2022 publiceras 2022-08-22.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se