Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2017, preliminära uppgifter:

17 600 påbörjade lägenheter i flerbostadshus under första kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2017-05-18 9.30

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 21 250 nya lägenheter under första kvartalet 2017. Det är 45 procent fler lägenheter jämfört med motsvarande period 2016 då 14 687 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 17 600 lägenheter under kvartalet vilket är 46 procent fler än under 2016. Även småhusbyggandet ökar mot förra året, 3 650 lägenheter i småhus påbörjades under årets tre första månader vilket är 39 procent fler än under samma period 2016.

Till detta kommer även ett tillskott på cirka 1 200 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 922 lägenheter under 2016.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2017 uppräknade med 27 procent för nybyggnad och 47 procent för ombyggnation vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för perioden.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet. 1991–2017

Diagram

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a kvartalet 2016 och 2017 efter region. Ej uppräknade siffror.
 

Alla lägenheter jan-mar

Därav småhus jan-mar

Därav flerbostadshus jan-mar

  2016 2017 2016 2017 2016 2017
Hela riket
14 687 16 730 2 619 2 862 12 068 13 868
Storstadsområdena
7 451 8 531 1 167 1 188 6 284 7 343
Stor-Stockholm
5 310 5 045 622 690 4 688 4 355
Stockholm
1 841 1 501 90 61 1 751 1 440
Stor-Göteborg
1 308 1 636 374 191 934 1 445
Göteborg
730 750 55 47 675 703
Stor-Malmö
833 1 850 171 307 662 1 543
Malmö
333 1 274 52 60 281 1 214
Riket i övrigt
7 236 8 199 1 452 1 674 5 784 6 525
Stockholms
5 310 5 045 622 690 4 688 4 355
Uppsala
1 424 1 128 110 146 1 314 982
Södermanlands
323 621 77 127 246 494
Östergötlands
678 375 115 141 563 234
Jönköpings
201 561 60 110 141 451
Kronobergs
486 567 38 157 448 410
Kalmar
211 213 52 30 159 183
Gotlands
19 35 7 11 12 24
Blekinge
56 150 28 43 28 107
Skåne
1 301 2 882 381 529 920 2 353
Hallands
374 451 251 142 123 309
Västra Götalands
1 953 2 251 500 336 1 453 1 915
Värmlands
272 136 29 18 243 118
Örebro
862 978 123 133 739 845
Västmanlands
139 251 73 77 66 174
Dalarnas
136 116 47 47 89 69
Gävleborgs
297 300 13 32 284 268
Västernorrlands
22 43 22 17 26
Jämtlands
169 57 16 21 153 36
Västerbottens
205 237 21 21 184 216
Norrbottens
249 333 34 34 215 299

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 27 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Definitiv statistik för halvåret 2017 publiceras 2017-08-18.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se