Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2018, preliminära uppgifter:

Minskat antal påbörjade lägenheter under första kvartalet 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-05-17 9.30

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 14 450 nya lägenheter under första kvartalet 2018. Det är 13 procent färre lägenheter jämfört med motsvarande period 2017 då 16 556 lägenheter började byggas. Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under årets första kvartal sedan 2012. Då påbörjades 30 procent färre lägenheter än under första kvartalet 2011.

I flerbostadshus påbörjades cirka 11 350 lägenheter under kvartalet vilket är 14 procent färre än under 2017. Även småhusbyggandet minskar mot förra året, 3 100 lägenheter i småhus påbörjades under årets tre första månader vilket är 7 procent färre än under samma period 2017.

Till detta kommer även ett tillskott på cirka 650 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 1 158 lägenheter under första kvartalet 2017 vilket motsvarar en minskning på 44 procent.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2018 uppräknade med 14 procent för nybyggnad och 46 procent för ombyggnation vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste åren.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet. 1991–2018

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a kvartalet 2017 och 2018 efter region. Ej uppräknade siffror
 

Alla lägenheter jan–mar

Därav småhus jan–mar

Därav flerbostadshus jan–mar

  2017 2018 2017 2018 2017 2018
Hela riket
16 566 12 672 3 342 2 725 13 224 9 947
Storstadsområdena
8 161 5 673 1 322 915 6 839 4 758
Stor-Stockholm
4 550 2 315 710 309 3 840 2 006
Stockholm
1 113 510 48 4 1 065 506
Stor-Göteborg
1 728 2 000 249 459 1 479 1 541
Göteborg
752 1 572 47 262 705 1 310
Stor-Malmö
1 883 1 358 363 147 1 520 1 211
Malmö
1 266 843 59 40 1 207 803
Riket i övrigt
8 405 6 999 2 020 1 810 6 385 5 189
Stockholms
4 550 2 315 710 309 3 840 2 006
Uppsala
1 127 1 040 145 138 982 902
Södermanland
672 568 166 243 506 325
Östergötland
498 567 167 122 331 445
Jönköping
673 602 140 94 533 508
Kronoberg
552 228 173 61 379 167
Kalmar
256 124 41 68 215 56
Gotland
15 34 15 34 . .
Blekinge
206 18 96 18 110 .
Skåne
2 797 2 761 597 532 2 200 2 229
Halland
532 376 170 115 362 261
Västra Götaland
2 338 2 358 418 595 1 920 1 763
Värmland
193 31 56 31 137 .
Örebro
729 291 132 96 597 195
Västmanland
375 247 81 77 294 170
Dalarna
122 221 53 39 69 182
Gävleborg
86 361 33 52 53 309
Västernorrland
48 93 22 24 26 69
Jämtland
76 52 25 22 51 30
Västerbotten
372 181 46 24 326 157
Norrbotten
349 204 56 31 293 173

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 14 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik för halvåret 2018 publiceras 2018-08-20 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se