Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 2016, preliminära uppgifter:

Över 60 000 lägenheter påbörjade under 2016

Statistiknyhet från SCB 2017-02-16 9.30

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 63 100 nya lägenheter under 2016. Det är 34 procent fler lägenheter jämfört med 2015 då 47 209 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 50 150 lägenheter under året vilket är 38 procent fler än under 2015. Även småhusbyggandet ökar mot förra året, 12 950 lägenheter i småhus påbörjades vilket är 20 procent fler än under 2015.

Till detta kommer även ett tillskott på 3 750 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 3 291 lägenheter under 2015.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2016 uppräknade med 10 procent för nybyggnad och 12 procent för ombyggnation vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för perioden.

Påbörjade lägenheter 2006–2016

Diagram

Antal bostadslägenheter i påbörjad nybyggnation under 2015 och 2016 efter region, Ej uppräknade siffror
 Alla lägenheter jan-decDärav småhus jan-decDärav flerbostadshus jan-dec
 201520162015201620152016
Hela riket
47 209 57 363 10 799 11 761 36 410 45 602
Storstadsområdena
22 547 29 849 4 682 4 717 17 865 25 132
Stor-Stockholm
13 576 19 417 2 593 2 669 10 983 16 748
Stockholm
4 457 7 502 149 306 4 308 7 196
Stor-Göteborg
4 901 5 833 1 428 1 330 3 473 4 503
Göteborg
2 704 2 587 404 355 2 300 2 232
Stor-Malmö
4 070 4 599 661 718 3 409 3 881
Malmö
2 389 2 809 220 173 2 169 2 636
Riket i övrigt
24 662 27 514 6 117 7 044 18 545 20 470
Stockholms
13 576 19 417 2 593 2 669 10 983 16 748
Uppsala
2 830 4 311 613 794 2 217 3 517
Södermanlands
837 1 048 258 530 579 518
Östergötlands
3 728 2 622 561 532 3 167 2 090
Jönköpings
925 1 462 306 301 619 1 161
Kronobergs
700 1 452 230 251 470 1 201
Kalmar
682 780 183 176 499 604
Gotlands
188 282 36 50 152 232
Blekinge
202 260 101 110 101 150
Skåne
5 835 7 688 1 367 1 585 4 468 6 103
Hallands
1 715 1 515 586 617 1 129 898
Västra Götalands
6 444 8 424 1 892 2 125 4 552 6 299
Värmlands
862 762 227 191 635 571
Örebro
3 219 1 745 537 519 2 682 1 226
Västmanlands
1 247 1 165 226 309 1 021 856
Dalarnas
422 415 182 170 240 245
Gävleborgs
400 1 149 116 112 284 1 037
Västernorrlands
358 215 81 102 277 113
Jämtlands
375 397 132 168 243 229
Västerbottens
1 736 1 426 340 253 1 396 1 173
Norrbottens
928 828 232 197 696 631

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 10 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Definitiv statistik för helåret 2016 publiceras 2017-05-04 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se