Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 2017, preliminära uppgifter:

64 000 lägenheter påbörjade under 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-02-19 9.30

Preliminärt påbörjades nybyggnation av ca 64 000 lägenheter under 2017. Det är 8 procent fler lägenheter jämfört med 2016 då 59 518 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 50 750 lägenheter under året vilket är 9 procent fler än under 2016. Av dessa nya lägenheter är ca 51 % hyresrätter.

I småhus påbörjades 13 250 lägenheter vilket är ungefär lika många som under 2016.

Siffrorna för 2017 är uppräknade med 4 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a–4:e kvartalet. 2007–2017

Diagram

Antal bostadslägenheter i påbörjad nybyggnation under 2016 och 2017 efter region. Ej uppräknade siffror.
 Alla lägenheter
jan–dec
Därav småhus
jan–dec
Därav fler-
bostadshus
jan–dec
 201620172016201720162017
Hela riket
59 518 61 576 12 857 12 760 46 661 48 816
Storstadsområdena
29 294 31 068 4 965 4 731 24 329 26 337
Stor-Stockholm
18 390 18 507 2 718 2 431 15 672 16 076
Stockholm
6 597 7 116 299 215 6 298 6 901
Stor-Göteborg
6 210 6 481 1 444 1 403 4 766 5 078
Göteborg
2 585 3 355 352 545 2 233 2 810
Stor-Malmö
4 694 6 080 803 897 3 891 5 183
Malmö
2 816 3 974 171 130 2 645 3 844
Riket i övrigt
30 224 30 508 7 892 8 029 22 332 22 479
Stockholm
18 390 18 507 2 718 2 431 15 672 16 076
Uppsala
4 220 4 173 846 756 3 374 3 417
Södermanland
1 402 2 413 621 575 781 1 838
Östergötland
3 056 2 124 612 584 2 444 1 540
Jönköping
1 407 1 650 318 465 1 089 1 185
Kronoberg
1 417 1 511 260 397 1 157 1 114
Kalmar
884 1 608 237 222 647 1 386
Gotland
210 220 38 79 172 141
Blekinge
299 464 135 226 164 238
Skåne
7 960 9 442 1 754 2 069 6 206 7 373
Halland
1 657 1 789 781 580 876 1 209
Västra Götaland
8 868 8 455 2 217 2 177 6 651 6 278
Värmland
1 016 748 228 200 788 548
Örebro
2 914 1 813 624 438 2 290 1 375
Västmanland
1 099 1 889 326 349 773 1 540
Dalarna
505 430 194 202 311 228
Gävleborg
1 047 833 111 185 936 648
Västernorrland
385 330 127 106 258 224
Jämtland
603 352 222 182 381 170
Västerbotten
1 378 1 300 272 234 1 106 1 066
Norrbotten
801 1 525 216 303 585 1 222

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 4 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Nästa publiceringstillfälle

Definitiv statistik för helåret 2017 publiceras 2018-05-07. klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se