Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a halvåret 2017, preliminära uppgifter:

37 600 påbörjade lägenheter under första halvåret

Statistiknyhet från SCB 2017-08-18 9.30

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 37 600 lägenheter under första halvåret 2017. Det innebär en ökning med 22 procent jämfört med samma period 2016 då 30 776 lägenheter började byggas.

Det är lägenheter i flerbostadshus som bidrar mest till den stora ökningen, cirka 30 450 lägenheter påbörjades under första halvåret vilket är 24 procent fler än motsvarande period 2016. I småhus påbörjades cirka 7 150 lägenheter under första halvåret vilket är 13 procent fler än under samma period 2016.

Under perioden tillkom även ett tillskott på 2 150 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 1 988 lägenheter under första halvåret 2016.

Siffrorna för 2017 är uppräknade med 20 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 36 procent

Påbörjade lägenheter under första halvåret 2007–2017

Diagram

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 2:a kvartalet 2016 och 2017 efter region. Ej uppräknade siffror.
 

Alla lägenheter jan-jun

Därav småhus jan-jun

Därav flerbostadshus jan-jun

  2016 2017 2016 2017 2016 2017
Hela riket
30 776 31 332 6 305 5 942 24 471 25 390
Storstadsområdena
14 893 15 312 2 539 2 282 12 354 13 030
Stor-Stockholm
9 547 9 336 1 332 1 191 8 215 8 145
Stockholm
3 731 3 462 183 141 3 548 3 321
Stor-Göteborg
3 394 2 957 782 573 2 612 2 384
Göteborg
1 450 1 358 186 157 1 264 1 201
Stor-Malmö
1 952 3 019 425 518 1 527 2 501
Malmö
1 031 2 215 73 107 958 2 108
Riket i övrigt
15 883 16 020 3 766 3 660 12 117 12 360
Stockholms
9 547 9 336 1 332 1 191 8 215 8 145
Uppsala
2 712 2 647 408 338 2 304 2 309
Södermanlands
721 1 259 213 288 508 971
Östergötlands
1 648 1 033 263 314 1 385 719
Jönköpings
617 781 149 232 468 549
Kronobergs
753 1 000 148 222 605 778
Kalmar
444 505 125 63 319 442
Gotlands
36 53 24 29 12 24
Blekinge
93 288 65 142 28 146
Skåne
3 635 4 859 838 970 2 797 3 889
Hallands
719 645 429 219 290 426
Västra Götalands
4 934 4 146 1 152 957 3 782 3 189
Värmlands
579 397 110 89 469 308
Örebro
1 419 1 215 291 229 1 128 986
Västmanlands
660 915 174 154 486 761
Dalarnas
237 228 96 88 141 140
Gävleborgs
399 334 49 61 350 273
Västernorrlands
211 96 60 37 151 59
Jämtlands
345 173 119 75 226 98
Västerbottens
565 679 138 124 427 555
Norrbottens
502 743 122 120 380 623

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Senaste året var denna underskattning ca 20 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik till och med tredje kvartalet 2017 publiceras 2017-11-17 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Anna Landberg

Telefon
010-479 49 94
E-post
anna.landberg@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se