Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 2:a kvartalet 2018, preliminära uppgifter:

Minskat antal påbörjade lägenheter under första halvåret 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-08-20 9.30

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 30 950 lägenheter under första halvåret 2018. Det innebär en minskning med cirka 10 procent jämfört med samma period 2017 då 34 231 lägenheter började byggas. Det är första gången antalet påbörjade lägenheter minskar under första halvåret sedan 2012. Då påbörjades 27 procent färre lägenheter än under första halvåret 2011.

Under första halvåret påbörjades cirka 24 350 lägenheter i flerbostadshus vilket är 11 procent färre än motsvarande period 2017. I småhus påbörjades cirka 6 600 lägenheter vilket är 4 procent färre än under samma period 2017.

Under perioden tillkom även ett tillskott på 1 250 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 2 395 lägenheter under första halvåret 2017.

Siffrorna för 2018 är uppräknade med 18 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 42 procent.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a halvåret 2008–2018

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a halvåret 2017 och 2018 efter region. Ej uppräknade siffror
 Alla lägenheter
jan–jun
Därav småhus
jan–jun
Därav
flerbostadshus
jan–jun
 201720182017201820172018
Hela riket
34 231 26 232 6 856 5 581 27 375 20 651
Storstadsområdena
15 975 12 586 2 531 1 977 13 444 10 609
Stor-Stockholm
9 463 5 361 1 302 778 8 161 4 583
Stor-Göteborg
3 265 4 010 682 758 2 583 3 252
Stor-Malmö
3 247 3 215 547 441 2 700 2 774
Riket i övrigt
18 256 13 646 4 325 3 604 13 931 10 042
Stockholm
9 463 5 361 1 302 778 8 161 4 583
Uppsala
2 748 1 685 400 263 2 348 1 422
Södermanland
971 1 232 330 350 641 882
Östergötland
1 462 1 262 365 261 1 097 1 001
Jönköping
929 954 267 192 662 762
Kronoberg
1 072 421 243 126 829 295
Kalmar
682 283 92 161 590 122
Gotland
98 55 38 55 60 .
Blekinge
305 59 156 56 149 3
Skåne
5 315 5 244 1 051 1 033 4 264 4 211
Halland
1 137 960 359 324 778 636
Västra Götaland
4 475 4 883 1 100 1 059 3 375 3 824
Värmland
417 174 134 102 283 72
Örebro
1 293 391 226 172 1 067 219
Västmanland
936 476 167 168 769 308
Dalarna
288 440 114 103 174 337
Gävleborg
371 634 77 129 294 505
Västernorrland
108 199 49 46 59 153
Jämtland
267 207 82 65 185 142
Västerbotten
1 020 643 159 69 861 574
Norrbotten
874 669 145 69 729 600

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 18 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik för tredje kvartalet 2018 publiceras 2018-11-19 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se