Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter kvartal 1–3 2018, preliminära uppgifter

Antal påbörjade lägenheter minskar

Statistiknyhet från SCB 2018-11-19 9.30

Preliminärt påbörjades byggandet av 39 100 lägenheter under de tre första kvartalen 2018. Det innebär en minskning med 16 procent jämfört med samma period 2017 då 46 700 lägenheter började byggas.

Av de påbörjade lägenheterna finns 30 700 i flerbostadshus. Det är 18 procent färre än under motsvarande period 2017. Preliminärt var cirka 57 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 8 400 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 11 procent jämfört med de tre första kvartalen 2017.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1 800 lägenheter jämfört med ett tillskott på 3 230 lägenheter under motsvarande period 2017.

Siffrorna för 2018 är uppräknade med 6 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 29 procent.

Påbörjade lägenheter, kvartal 1–3, 1998–2018
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter kvartal 1–3 2018, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under kvartal 1–3 2017 och 2018 efter region. Ej uppräknade siffror
 Alla
lägenheter
jan–sep
Därav
småhus
jan–sep
Därav
flerbostadshus
jan–sep
 201720182017201820172018
Hela riket
46 723 36 870 9 475 7 888 37 248 28 982
Storstadsområdena
22 923 18 449 3 411 2 700 19 512 15 749
Stor-Stockholm
13 504 8 018 1 782 1 118 11 722 6 900
Stor-Göteborg
4 806 5 637 961 924 3 845 4 713
Stor-Malmö
4 613 4 794 668 658 3 945 4 136
Riket i övrigt
23 800 18 421 6 064 5 188 17 736 13 233
Stockholm
13 504 8 018 1 782 1 118 11 722 6 900
Uppsala
3 244 2 100 615 407 2 629 1 693
Södermanland
1 362 1 386 436 452 926 934
Östergötland
2 099 1 389 476 368 1 623 1 021
Jönköping
1 090 1 085 342 267 748 818
Kronoberg
1 318 542 332 209 986 333
Kalmar
1 352 696 178 218 1 174 478
Gotland
157 84 50 68 107 16
Blekinge
359 396 184 118 175 278
Skåne
7 199 7 228 1 343 1 455 5 856 5 773
Halland
1 384 1 304 505 456 879 848
Västra Götaland
6 344 7 167 1 542 1 425 4 802 5 742
Värmland
670 362 187 151 483 211
Örebro
1 500 647 325 215 1 175 432
Västmanland
1 339 689 258 231 1 081 458
Dalarna
350 514 152 135 198 379
Gävleborg
514 1 112 120 179 394 933
Västernorrland
127 291 68 92 59 199
Jämtland
399 356 166 103 233 253
Västerbotten
1 155 699 172 103 983 596
Norrbotten
1 257 805 242 118 1 015 687

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Senaste året var denna underskattning cirka 6 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik för helåret 2018 publiceras 2019-02-19 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se