Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter kvartal 1–4 2020, preliminära uppgifter

Ungefär 51 550 lägenheter påbörjades under 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-02-18 9.30

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 51 550 lägenheter under 2020. Det är 6 procent fler lägenheter jämfört med 2019 då 48 581 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 41 700 lägenheter under året vilket är ungefär 10 procent mer än 2019. Av dessa lägenheter är cirka 64 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 62 procent för 2019. I småhus påbörjades cirka 9 850 lägenheter vilket är 7 procent färre än under 2019.

Under 2020 gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 500 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 3 107 lägenheter under motsvarande period 2019.

Siffrorna för 2020 är uppräknade med 2 procent för nybyggnad, vilket har att göra med eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 18 procent.

Påbörjade lägenheter, 1:a–4:e kvartalet 2000–2020
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter kv1-4 preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a–4:e kvartalet 2019 och 2020 efter region, Ej uppräknade siffror
 

Alla lägenheter jan–dec

Därav småhus jan–dec

Därav flerbostadshus jan–dec

  2019 2020 2019 2020 2019 2020
Hela riket
48 581 50 372 10 639 9 644 37 942 40 728
Storstadsområdena
25 275 24 659 3 960 3 108 21 315 21 551
Stor-Stockholm
13 046 12 095 2 090 1 511 10 956 10 584
Stor-Göteborg
7 700 7 909 1 159 982 6 541 6 927
Stor-Malmö
4 529 4 655 711 615 3 818 4 040
Riket i övrigt
23 306 25 713 6 679 6 536 16 627 19 177
Stockholm
13 046 12 095 2 090 1 511 10 956 10 584
Uppsala
2 796 2 668 474 671 2 322 1 997
Södermanland
1 830 1 995 419 572 1 411 1 423
Östergötland
2 470 1 549 519 420 1 951 1 129
Jönköping
1 063 1 317 430 331 633 986
Kronoberg
1 119 1 111 247 258 872 853
Kalmar
1 190 803 226 226 964 577
Gotland
78 148 52 79 26 69
Blekinge
609 522 192 197 417 325
Skåne
7 402 7 329 1 672 1 563 5 730 5 766
Halland
1 394 1 257 390 426 1 004 831
Västra Götaland
9 325 9 806 2 019 1 772 7 306 8 034
Värmland
739 1 108 179 164 560 944
Örebro
1 086 1 889 378 264 708 1 625
Västmanland
1 036 1 468 381 258 655 1 210
Dalarna
547 595 185 210 362 385
Gävleborg
558 804 186 182 372 622
Västernorrland
275 435 110 73 165 362
Jämtland
683 415 137 126 546 289
Västerbotten
735 1 373 165 151 570 1 222
Norrbotten
600 1 685 188 190 412 1 495

På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfälle.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Definitiv statistik för helåret 2020 publiceras 2021-05-10, klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se