Till innehåll på sidan

Priser för nyproducerade bostäder 2018

Priserna för nyproducerade bostadshus lägre än föregående år

Statistiknyhet från SCB 2019-11-21 9.30

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2018 jämfört med 2017 för flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) minskade priset på byggnation med drygt 2 procent för flerbostadshus, och drygt 2 procent för gruppbyggda småhus år 2018 jämfört med 2017. Föregående år var ökningen 4 procent för flerbostadshus och 6 procent för gruppbyggda småhus. Byggnadsprisindex mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade.

Högsta priset i Stor-Stockholm

Det genomsnittliga totala produktionspriset år 2018 var 41 103 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus i riket som helhet. Det totala produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 50 503 kr. Lägst var det i mellersta Sverige med 35 372 kr.

För gruppbyggda småhus låg det totala produktionspriset i riket som helhet på i genomsnitt 34 928 kr per kvadratmeter bostadsarea. Produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 46 490 kr, och lägst i Södra Sverige med 28 626 kr.

Högre priser för bostadsrätter

Det totala produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt är högre, 42 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätt (48 525 kr respektive 34 179 kr). Högre markpris för bostadsrätter förklarar en del av skillnaden.

För riket uppgick markpriset år 2018 i genomsnitt till 7 511 kr per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus. För bostadsrätter var markpriset 11 716 kr per kvadratmeter lägenhetsarea, medan den för hyresrätter var 3 588 kr.

Genom att de nyproducerade bostäderna varierar i antal och utförande mellan åren kan det vara svårt att göra relevanta jämförelser över tid. Årets resultat pekar dock på att priserna är lägre, men att mönstret liknar tidigare år vad gäller skillnader mellan bostads- och hyresrätter.

Tekniska variabler

Materialet i flerbostadshusens stommar är till en övervägande del betong. 85 procent av flerbostadshusen byggs med betongstomme och 13 procent byggs med trästomme. Statistik för tekniska variabler finns från 1995 och framåt och avser hela riket. Tabellerna återfinns i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.

Definitioner och förklaringar

Produktionspris utgör det totala priset för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadspriset och markpriset inklusive moms och eventuell vinst eller förlust. Produktionspriset motsvarar försäljningspriset för objektet. Försäljningspriset baseras på anbud/kontraktssummor eller byggherrens beräkningar. Avdrag för eventuella bidrag har inte gjorts.

Med gruppbyggda småhus avses småhus som ska försäljas eller upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt.

Som bostadsarea räknas (med vissa inskränkningar) area ovan mark i lägenhet. Arean begränsas av färdigställda insidor av de väggar som omsluter varje lägenhet. I arean inräknas köksskåp, garderober och liknande.

Med lokallägenhetsarean avses den uthyrningsbara lokalarean (LOA-h).

Lägenhetsarea är summan av bostadsarea och lokallägenhetsarea.

För att mäta kostnadsutvecklingen med skillnader i kvalitet, utförande och läge eliminerade så långt det är möjligt rekommenderas Byggnadsprisindex, BPI.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se