Till innehåll på sidan

Fastighetspriser och lagfarter 2020

Fastigheter för 327 miljarder kronor bytte ägare 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-06-03 9.30

Antalet beviljade lagfarter under 2020 var nästan 140 000, vilket är 1000 färre än för 2019. Exkluderas arv, byten, gåvor och fusioner var det nästan 105 000 lagfarter som hade en redovisad köpeskilling. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter uppgick till nästan 327 miljarder kronor, vilken är den högsta genom tiderna.

Det genomfördes 56 519 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive tomträtter 2020, vilket är nästan lika många som föregående år. Förra året genomfördes 56 298 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive tomträtträtter. För fritidshus var antalet 12 827 och för lantbruk uppgick antalet till 3 630. För fastighetskategorierna hyreshus och industrier var antalet köp 1441 respektive 642.

Prisutveckling på fastigheter

Enligt SCB:s fastighetsprisindex har prisutvecklingen mellan åren 2020 och 2019 varierat något för de olika fastighetstyperna. Prisutvecklingen för fritidshus har varit något högre än prisutvecklingen för permanenta småhus under 2020 enligt SCB:s fastighetsprisindex. För fritidshus steg priserna med 10 procent och för småhus för permanentboende så steg priserna med 7 procent på riksnivå. Priserna för lantbruksfastigheter steg med 4 procent under 2020, jämfört med 2019. I ett något längre perspektiv, jämförelse mellan 2020 och 2010, har priserna stigit mellan 31 och 57 procent för de tre fastighetskategorierna. I diagrammet nedan åskådliggörs hur priserna för de olika fastighetskategorierna har utvecklats i förhållande till konsumentprisindex sedan 1990.

Fastighetsprisindex och konsumentprisindex (KPI), index 2000=100
Fastighetspriser och lagfarter 2020

Antal köpare respektive säljare på åldersgrupp.

Medelåldern för köparen av ett småhus för permanentboende är 39 år som inte förändrats de senaste 5 åren. Säljarens medelålder är 53 år och har varierat marginellt de senaste 5 åren i intervallet 53-54 år. I diagrammet nedan som visar åldersgrupper per 5 år syns att flest köpare finns i åldersgrupp 30-34 år följt av åldersgrupp 35-39 år och åldersgrupp 25-29 år. Flest säljare finns i åldersgrupp 45-49 år följt av 50-54 år och 40-44 år. Antalet säljare är jämnare fördelad över flera åldersgrupper än de för köparna. För säljarna återfinns inte samma toppar som för köparna.

Antal köpare respektive säljare på 5-års åldersgrupp

Diagram

Nordiska jämförelser

Under det senaste året har prisutvecklingen för småhus för permanentboende i de nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark) varierat från +1 procent till +7 procent.

I ett längre perspektiv, jämförelsen mellan 2010 och 2020, har priserna utvecklats lite olika i de nordiska länderna. För Sverige och Norge har priserna stigit med nästan 57 respektive 51 procent, samtidigt som priserna i Danmark har stigit med 28 procent. I Finland har priserna sjunkit med 2 procent.

Fastighetsprisindex för småhus för permanentboende, nominella priser, index 2000=100

Diagram

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se