Till innehåll på sidan

Fastighetspriser och lagfarter, 3:e kvartalet 2022

Priserna på småhus sjönk under tredje kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-10-28 8.00

Enligt SCB:s fastighetsprisindex för småhus med permanentboende på riksnivå så sjönk priserna med nästan 1 procent under tredje kvartalet 2022, jämfört med kvartalet innan. Statistiken redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare.

På årsbasis, tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021, har priserna stigit med 3 procent på riksnivå för permanenta småhus. Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende, villa, par-, rad- eller kedjehus, var 4 miljoner kronor under tredje kvartalet. I storstadsregionerna spänner medelpriset från 5,4 miljoner kronor i Stormalmö till 7,5 miljoner i Storstockholm.

Fritidshus

Enligt SCB:s fastighetsprisindex för fritidshus på riksnivå, så sjönk priserna med drygt 1 procent under tredje kvartalet 2022, jämfört med kvartalet innan. På årsbasis, tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021, har priserna sjunkit med 1 procent för fritidshus på riksnivå. Det genomsnittliga priset i landet för ett fritidshus var 2,4 miljoner kronor under tredje kvartalet 2022.

Lantbruk

Enligt SCB:s prisstatistik så steg priserna med 6 procent för lantbruksfastigheter på riksnivå under tredje kvartalet 2022, jämfört med kvartalet innan. Det genomsnittliga priset i landet för ett lantbruk var 3 miljoner kronor under tredje kvartalet.

Hyreshus (kommersiella fastigheter)

Enligt SCB:s prisstatistik så sjönk priserna med drygt 1 procent för hyreshusfastigheter på riksnivå under tredje kvartalet 2022 i jämförelse med kvartalet innan.

 

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. I denna statistiknyhet förekommer både index och prisstatistik. Prisstatistik bygger på en enklare metod i förhållande till index. Underlaget till prisstatistiken och index är de överlåtelser som har beviljats för den specifika perioden. Skillnaden är att index viktas med beståndet av fastigheter. I de fall SCB inte publicerar något fastighetsprisindex för den specifika fastighetskategorin, så beräknas prisförändringar med hjälp av prisstatistik. Det är då som prisförändringar beräknas med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet). K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt.

I denna statistiknyhet redovisas olika typer av fastighetskategorier.

Med småhus för permanent boende avses fastigheter med typkod 220 där någon har varit folkbokförd på fastigheten, ingående i överlåtelsen, vid något av de senaste tre kvartalen, samt det aktuella kvartalet för överlåtelsen. Taxeringslängden för småhus är enligt 2021 års fastighetstaxering.

Med fritidshus avses fastigheter med typkod 220 där ingen har varit folkbokförd på fastigheten, ingående i överlåtelsen, vid något av de senaste tre kvartalen, samt det aktuella kvartalet för överlåtelsen. Taxeringslängden för fritidshus är enligt 2021 års fastighetstaxering.

Med lantbruk avses fastigheter med typkod 110 och 120. Taxeringslängden för lantbruk är enligt 2020 års fastighetstaxering.

Med hyreshus avses fastigheter med typkod 320, 321 och 325. Alltså inte enbart fastigheter med hyresrättslägenheter utan även övriga kommersiella fastigheter. Taxeringslängden för hyreshus är enligt 2019 års fastighetstaxering.

Statistiken i denna statistiknyhet avser preliminära uppgifter för 2022.

Nästa publiceringstillfälle

2022-11-10 klockan 8.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se