Till innehåll på sidan

Försäljning av bostadsrätter 2018 och 2019

Bostadsrätter såldes för sammanlagt 247 miljarder förra året

Statistiknyhet från SCB 2020-06-25 9.30

Under 2019 såldes det 106 600 bostadsrätter i Sverige till ett sammanlagt värde av 247 miljarder kronor. Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg med 3 procent, från 2,254 miljoner kronor år 2018 till 2,317 miljoner år 2019.

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för drygt 185 miljarder kronor, vilket motsvarar 75 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen nästan 135 miljarder kronor. Det motsvarar 55 procent av den totala omsättningen i landet. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror 31 miljarder eller 13 procent, för Stor-Malmö nästan 20 miljarder eller 8 procent.

Omsättning av bostadsrätter 2000–2019 i miljarder kronor
Försäljning av bostadsrätter 2018 och 2019

Ökande antal bostadsrättsförsäljningar

Antalet försäljningar av bostadsrätter uppgick 2019 till 106 593 stycken, vilket är 3 085 fler än 2018. Mer än hälften (nästan 56 procent) av alla bostadsrättsförsäljningar ägde rum i något av de tre storstadsområdena. I Stor-Stockholm genomfördes 36 procent av affärerna, i Stor-Göteborg 10 procent och i Stor-Malmö 10 procent.

Antal sålda bostadsrätter 2000–2019
Försäljning av bostadsrätter 2018 och 2019

Stora regionala skillnader i medelpris

Medelpriset för en bostadsrättslägenhet var drygt 2,3 miljoner kronor under 2019. De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2019 var drygt 3,5 miljoner kronor, medan Västernorrlands län hade det lägsta medelpriset på 794 000 kronor.

Medelpris sålda bostadsrätter 2000–2019, tkr
Försäljning av bostadsrätter 2018 och 2019

I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2018 och 2019 fördelat på län, storstadsområden, landet i övrigt samt totalt för hela landet.

Försäljning av bostadsrätter 2018 och 2019
Län2018 [1]2018 [1]2018 [1]2019 [2]2019 [2]2019 [2]
 Antal sålda
bostadsrätter
Medelpris,
tkr
Medianpris,
tkr
Antal sålda
bostadsrätter
Medelpris,
tkr
Medianpris,
tkr
Stockholm
36 606 3 465 2 900 37 976 3 548 2 950
Uppsala
4 745 2 060 1 950 4 761 2 084 1 925
Södermanland
2 369 1 289 1 200 2 394 1 325 1 200
Östergötland
3 732 1 552 1 500 3 654 1 620 1 550
Jönköping
2 005 1 436 1 450 2 068 1 548 1 550
Kronoberg
960 1 521 1 520 1 011 1 514 1 500
Kalmar
1 452 1 010 810 1 501 1 032 840
Gotland
452 1 866 1 713 485 1 881 1 730
Blekinge
759 1 066 880 705 1 051 850
Skåne
13 657 1 652 1 410 14 570 1 762 1 525
Halland
1 502 2 039 1 920 1 618 2 154 2 050
Västra Götaland
15 777 2 175 2 100 15 838 2 189 2 100
Värmland
2 331 868 700 2 298 968 820
Örebro
2 302 1 150 1 100 2 341 1 220 1 200
Västmanland
3 166 1 145 975 3 114 1 142 1 000
Dalarna
2 291 864 770 2 716 806 690
Gävleborg
2 046 1 112 1 000 2 121 1 119 1 000
Västernorrland
2 295 801 695 2 302 794 653
Jämtland
1 325 1 125 1 000 1 340 1 130 1 000
Västerbotten
2 266 1 302 1 325 2 111 1 392 1 400
Norrbotten
1 470 1 069 1 043 1 669 1 151 1 200
Storstadsområde
           
Stor-Stockholm
36 606 3 465 2 900 37 976 3 548 2 950
Stor-Göteborg
11 119 2 765 2 500 11 154 2 784 2 520
Stor-Malmö
9 464 1 850 1 610 10 173 1 942 1 700
Övriga landet
46 319 1 256 1 150 47 290 1 298 1 200
Hela landet
103 508 2 254 1 900 106 593 2 317 1 950

[1] Siffrorna för år 2018 är definitiva [2] Siffrorna för år 2019 är preliminära

Definitioner och förklaringar

Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i denna statistiknyhet är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Statistiken omfattar således endast ”begagnatmarknaden" och inte nyproduktion. Resultaten för år 2019 är beräknade på ett preliminärt material, medan siffrorna för år 2018 bygger på ett definitivt material.

Vad omfattar statistiken?

Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten sålts.

Prisjämförelser mellan åren

Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra slutsatser om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar mellan åren på lägre regional nivå.

Statistiska mått – medelpris och medianpris

I denna Statistiknyhet redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser, vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisas även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Redovisning på lägre regional nivå
Redovisning på t.ex. kommun-, församlings- eller distriktsnivå kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Tidsserier för åren 2000–2019 (län, storstadsområden och riket) återfinns i Statistikdatabasen.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se