Till innehåll på sidan

Försäljning av bostadsrätter 2019 och 2020

Försäljning av bostadsrätter för 291 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2021-07-01 9.30

Under 2020 såldes det 115 700 bostadsrätter till ett sammanlagt värde av 291 miljarder kronor. Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg 9 procent, från 2,318 miljoner kronor år 2019 till 2,516 miljoner år 2020.

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för nästan 222 miljarder kronor, vilket motsvarar 76 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 163 miljarder kronor. Det motsvarar 56 procent av den totala omsättningen i landet. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror 35 miljarder eller 12 procent, för Stor-Malmö drygt 23 miljarder eller 8 procent.

Omsättning av bostadsrätter 2000–2020 i miljarder kronor
Försäljning av bostadsrätter 2019 och 2020

Ökande antal bostadsrättsförsäljningar

Antalet försäljningar av bostadsrätter uppgick 2020 till 115 705, vilket är 8 219 fler än 2019. Mer än hälften (drygt 57 procent) av alla bostadsrättsförsäljningar ägde rum i något av de tre storstadsområdena. I Stor-Stockholm genomfördes 37 procent av affärerna, i Stor-Göteborg 10 procent och i Stor-Malmö 10 procent.

Antal sålda bostadsrätter 2000–2020
Försäljning av bostadsrätter 2019 och 2020

Stora regionala skillnader i medelpris

Medelpriset för en bostadsrättslägenhet var drygt 2,5 miljoner kronor under 2020. De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2020 var nästan 3,8 miljoner kronor, medan Västernorrlands län hade det lägsta medelpriset på 862 000 kronor.

.

Medelpris sålda bostadsrätter 2000–2020, tkr
Försäljning av bostadsrätter 2019 och 2020

I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2019 och 2020 fördelat på län, storstadsområden, landet i övrigt samt totalt för hela landet

Försäljning av bostadsrätter 2019 och 2020
Län 2019 [1] 2019 [1] 2019 [1] 2020 [2] 2020 [2] 2020 [2]
  Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr
Stockholm 38 166 3 552 2 950 43 151 3 784 3 110
Uppsala 4 800 2 084 1 923 5 219 2 184 2 030
Södermanland 2 419 1 332 1 200 2 621 1 418 1 300
Östergötland 3 720 1 633 1 570 3 937 1 740 1 695
Jönköping 2 087 1 549 1 550 2 161 1 633 1 600
Kronoberg 1 021 1 516 1 500 1 043 1 620 1 600
Kalmar 1 513 1 034 840 1 583 1 097 895
Gotland 487 1 885 1 750 490 2 105 1 900
Blekinge 712 1 049 850 758 1 124 948
Skåne 14 714 1 768 1 530 16 042 1 898 1 665
Halland 1 645 2 163 2 075 1 676 2 258 2 150
Västra Götaland 16 001 2 192 2 100 16 738 2 328 2 230
Värmland 2 327 970 825 2 223 1 086 945
Örebro 2 354 1 220 1 200 2 430 1 337 1 325
Västmanland 3 139 1 140 1 000 3 169 1 240 1 050
Dalarna 2 734 810 695 2 567 938 800
Gävleborg 2 142 1 121 1 000 2 056 1 209 1 128
Västernorrland 2 305 796 655 2 334 862 728
Jämtland 1 353 1 138 1 000 1 535 1 114 975
Västerbotten 2 141 1 396 1 400 2 362 1 532 1 550
Norrbotten 1 706 1 162 1 200 1 610 1 219 1 200
Storstadsområde            
Stor-Stockholm 38 166 3 552 2 950 43 151 3 784 3 110
Stor-Göteborg 11 287 2 785 2 520 11 890 2 931 2 645
Stor-Malmö 10 284 1 949 1 700 11 234 2 086 1 850
Övriga landet 47 749 1 302 1 200 49 430 1 406 1 300
Hela landet 107 486 2 318 1 950 115 705 2 516 2 100

[1] Siffrorna för år 2019 är definitiva [2] Siffrorna för år 2020 är preliminära

Definitioner och förklaringar

Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i denna statistiknyhet är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Statistiken omfattar således endast ”begagnatmarknaden" och inte nyproduktion. Resultaten för år 2020 är beräknade på ett preliminärt material, medan siffrorna för år 2019 bygger på ett definitivt material.

Vad omfattar statistiken?

Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten sålts.

Prisjämförelser mellan åren

Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra slutsatser om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar mellan åren på lägre regional nivå.

Statistiska mått – medelpris och medianpris

I denna Statistiknyhet redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser, vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisas även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Redovisning på lägre regional nivå
Redovisning på t.ex. kommun-, församlings- eller distriktsnivå kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Tidsserier för åren 2000–2020 (län, storstadsområden och riket) återfinns i Statistikdatabasen.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se