Till innehåll på sidan

Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2016:

Det norska ägandet av svenska fritidshus klart störst

Statistiknyhet från SCB 2017-03-23 9.30

I Sverige ägdes 37 492 fritidshus av utländska ägare år 2016 vilket är en marginell ökning jämfört med året innan. Det norska ägandet av fritidshus i Sverige fortsatte öka medan det danska minskade för fjärde året i rad. 13 063 fritidshus ägs av utlandssvenskar. Den absolut största förändringen mellan 2015 och 2016, en ökning med 38 procent, har skett för svenskar bosatta i Portugal.

Utländskt ägande av fritidshus

Bara norska ägandet fortsätter att öka

Av de länder som står för det största ägandet av fritidshus i Sverige var det bara det norska ägandet som ökade 2016. Förra året fick ytterligare 237 fritidshus norska ägare, vilket motsvarar en ökning med 2 procent jämfört med året innan. Det danska ägandet fortsatte att minska för fjärde året i rad och minskningen 2016 var 242 hus, vilket motsvarar 2 procents minskning. Ägare från Tyskland var relativt oförändrat medan ägare från Nederländerna minskade 2016. Ägandet från övriga länder ökade med 5 procent jämfört med 2015. Bland dessa övriga länder var det ägare från Schweiz som ökade mest. Deras innehav av svenska fritidshus ökade med 40 hus.

Det norska ägandet klart störst

Det norska ägandet är klart störst och man fortsätter dra ifrån övriga länder. Ägare från Norge är nu uppe i 11 711 stycken. Antalet fritidshus med danska ägare är 11 025 och med tyska 10 111 fritidshus. Dessa tre länder dominerar och totalt kommer 88 procent av alla utländska ägare till fritidshus från dessa tre länder. Av övriga länder följer ägare från Nederländerna med 1 393 hus. Flest ägare i gruppen övriga länder kommer från Storbritannien, Schweiz och Finland med 475, 453 respektive 373 fritidshus.

Tyskar först – norrmän nu

Antalet fritidshus ägda av utländska ägare har ökat med 19 370 eller 107 procent sedan år 2000. Ägare från Tyskland var de första som började köpa fritidshus i Sverige och redan år 2000 fanns det drygt 9 000 svenska fritidshus ägda av tyskar vilket 16 år senare ökat till drygt 10 100. Danskarna var som mest aktiva på den svenska fritidshusmarknaden mellan åren 2000 - 2008 för att därefter avta. I och med 2016 års minskning har danskarna minskat sitt innehav fyra år i rad. Den totala minskningen på dessa fyra år är 671 fritidshus.

Trots att de norska ägarna stod för den största ökningen med ytterligare 237 svenska fritidshus så var ökningen den minsta sedan år 2000. Sedan år 2000 har antalet fritidshus ägda av norska och danska ägare ökat med 9 169 stycken (361 procent) respektive 6 589 stycken (149 procent).

40 procent utlandsägt i Kronoberg

De regionala variationerna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andelen utländskt ägande är störst i Kronoberg och Värmland med 40 respektive 24 procent av det totala fritidshusbeståndet. I 12 län understiger det utländska ägandet fem procent och i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland uppgår det utländska ägandet till mindre än 1 procent av beståndet.

Olika favoritlän

Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (7 436), Värmland (6 245), Kronoberg (4 706) och Skåne (3 755). Norska ägare föredrar Västra Götaland, Värmland och Jämtland, danskarna Kronoberg och Skåne, tyskarna Kalmar, Västra Götaland, Kronoberg och Värmland medan holländarna föredrar Värmland. Antalet utländska ägare ökade i 12 län och minskade i 9.

6 av 10 fritidshus utlandsägda i Markaryd

I 21 av Sveriges kommuner är minst en tredjedel av det totala fritidshusbeståndet utlandsägt. Störst andel utlandsägda hus finns i Markaryd (60 procent), Munkfors (51), samt Tingsryd och Älmhult (49 procent).

De fem kommuner med antalsmässigt flest utlandsägda fritidshus är Strömstad, Tanum, Ljungby, Åre och Torsby. Det är endast i dessa kommuner det utlandsägda fritidshusen överstiger 1 000 stycken, nämligen 1 465, 1 234, 1 137, 1 094 och 1 074.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2016 samt därav utländska ägare efter land
LänTotalt antal fritidshus ägda av fysiska personerDärav med ägare frånAndel utlandsägda fritidshus
  DanmarkNorgeTysklandNederländernaÖvriga länderOkänt landSumma
Stockholm 70 948 14 17 59 10 103 28 231 0,3
Uppsala 17 651 2 5 10 3 29 3 52 0,3
Södermanland 19 508 4 4 45 4 39 18 114 0,6
Östergötland 22 402 72 10 228 34 48 16 408 1,8
Jönköping 13 471 983 7 803 71 88 25 1 977 14,7
Kronoberg 11 640 3 156 15 1 308 83 92 52 4 706 40,4
Kalmar 30 022 595 36 2 025 117 143 67 2 983 9,9
Gotland 11 464 0 12 38 2 26 4 82 0,7
Blekinge 12 853 942 12 453 27 54 23 1 511 11,8
Skåne 41 111 2 737 84 620 40 199 75 3 755 9,1
Halland 21 168 1 214 39 472 21 64 33 1 843 8,7
Västra Götaland 74 662 582 4 698 1 592 131 276 157 7 436 10,0
Värmland 25 940 436 3 768 1 146 575 196 124 6 245 24,1
Örebro 14 397 40 28 228 59 51 11 417 2,9
Västmanland 9 358 0 6 7 4 21 6 44 0,5
Dalarna 43 273 148 325 362 80 133 26 1 074 2,5
Gävleborg 26 796 7 22 116 25 84 22 276 1,0
Västernorrland 23 667 11 53 155 25 120 32 396 1,7
Jämtland 29 713 39 1 380 207 54 98 21 1 799 6,1
Västerbotten 29 796 35 758 162 17 199 27 1 198 4,0
Norrbotten 26 966 8 432 75 11 384 35 945 3,5
Totalt 576 806 11 025 11 711 10 111 1 393 2 447 805 37 492 6,5

Ytterligare uppgifter om utländskt ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Utlandssvenskars ägande av fritidshus

Portugal ökar kraftigt

Totalt finns det 13 063 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare bosatta utomlands, en ökning med en knapp procent jämfört med 2015. Svenskar bosatta i Norge äger flest fritidshus i Sverige, 2 706 stycken. Därefter följer ägare bosatta i Tyskland med 1 544, USA med 1 339, Storbritannien med 1 200 och Schweiz med 1 066 fritidshus.

Den absolut största ökningen svarar svenskar bosatta i Portugal för. År 2016 fanns det 332 fritidshus med svenska ägare bosatta i Portugal jämfört med 241 år 2015. Detta motsvarar en ökning med 38 procent.

Utlandssvenskarna äger flest fritidshus i Västra Götaland, Skåne och Stockholm

Vanligast är det att utlandssvenskarna äger fritidshus i Västra Götaland (2 553), Skåne (2 034) och Stockholms län (1 618). För de i nedanstående tabell redovisade länderna är det också dessa län som gäller förutom för utlandssvenskarna bosatta i Norge. De äger istället flest fritidshus i de till Norge angränsande länen Västra Götaland, Värmland, Jämtland och Dalarna med tonvikt på Västra Götaland och Värmland.

Det finns 28 kommuner där 100 eller fler fritidshus ägs av utlandssvenskar. Flest i Värmdö kommun med 467 stycken. Därefter följer Tanums kommun, 380, Norrtälje med 341 och Båstad med 335 fritidshus.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2016 samt därav utlandssvenska ägare efter land
LänTotalt antal fritidshus ägda av fysiska personerDärav med svenska ägare boende iAndel utlandsägda fritidshus
  NorgeSchweizStorbritannien och NordirlandTysklandUSAÖvriga länderOkänt landSumma
Stockholm 70 948 82 189 213 142 239 751 2 1 618 2,3
Uppsala 17 651 21 19 22 15 35 106 0 218 1,2
Södermanland 19 508 15 22 52 61 58 140 2 350 1,8
Östergötland 22 402 44 36 35 55 45 168 2 385 1,7
Jönköping 13 471 19 19 24 68 22 151 0 303 2,2
Kronoberg 11 640 17 12 16 78 21 177 0 321 2,8
Kalmar 30 022 51 52 49 106 57 267 1 583 1,9
Gotland 11 464 24 15 22 23 26 85 0 195 1,7
Blekinge 12 853 22 32 20 49 31 156 0 310 2,4
Skåne 41 111 114 222 257 279 224 933 5 2 034 4,9
Halland 21 168 66 61 49 84 60 266 0 586 2,8
Västra Götaland 74 662 962 182 203 246 216 741 3 2 553 3,4
Värmland 25 940 578 38 31 73 37 184 1 942 3,6
Örebro 14 397 38 12 18 42 25 73 0 208 1,4
Västmanland 9 358 22 10 19 13 14 81 0 159 1,7
Dalarna 43 273 165 65 56 58 65 220 0 629 1,5
Gävleborg 26 796 57 20 34 33 46 140 0 330 1,2
Västernorrland 23 667 51 16 26 38 28 142 0 301 1,3
Jämtland 29 713 171 22 28 22 43 133 1 420 1,4
Västerbotten 29 796 101 14 15 34 28 109 0 301 1,0
Norrbotten 26 966 86 8 11 25 19 167 1 317 1,2
Totalt 576 806 2 706 1 066 1 200 1 544 1 339 5 190 18 13 063 2,3

Ytterligare uppgifter om utlandssvenskars ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Definitioner och förklaringar

I detta pressmeddelande definieras fritidshus som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Småhus på lantbruk, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.
Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2016 (FTR 2016) och avser läget 2016-01-01. SCB erhåller FTR från Skatteverket.

Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Rein Billström

Telefon
010-479 47 97
E-post
rein.billstrom@scb.se