Till innehåll på sidan

Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2017:

Minskat utländskt ägande av fritidshus i Sverige

Statistiknyhet från SCB 2018-03-23 9.30

I Sverige ägdes 37 305 fritidshus av utländska ägare år 2017 vilket är en marginell minskning jämfört med året innan. Endast det norska ägandet av fritidshus fortsatte öka. 12 907 fritidshus ägs av utlandssvenskar. Även detta är en liten minskning jämfört med föregående år. Den absolut största förändringen en ökning med 28 procent, har skett för svenskar bosatta i Portugal.

För första gången sedan mätningarna startade år 2000 kan en liten minskning av det utländska ägandet av fritidshus i Sverige noteras på årsbasis. 2017 fanns det 37 305 fritidshus med utländska ägare jämfört med 37 492 år 2016.

Av de länder som står för det största ägandet av fritidshus i Sverige var det alltså bara det norska ägandet som ökade 2017. Förra året fick ytterligare 172 fritidshus norska ägare, vilket motsvarar en ökning med 1,5 procent jämfört med året innan. Det danska ägandet fortsatte att minska för femte året i rad och minskningen 2017 var 278 hus, vilket motsvarar 2,5 procents minskning. Såväl ägare från Tyskland, Nederländerna och gruppen övriga länder minskade något 2017 jämfört med 2016. Bland gruppen övriga länder kan dock ökningar registreras för ägare från Schweiz och Österrike.

Det norska ägandet klart störst

Det norska ägandet är klart störst och man fortsätter dra ifrån övriga länder. Ägare från Norge är nu uppe i 11 883 stycken. Antalet fritidshus med danska ägare är 10 747 och med tyska 10 038 fritidshus. Dessa tre länder dominerar och totalt kommer 88 procent av alla utländska ägare till fritidshus från dessa tre länder. Efter de tre dominerande länderna följer ägare från Nederländerna med 1 355 hus. Flest ägare i gruppen övriga länder kommer från Storbritannien, Schweiz och Finland med 472, 467 respektive 368 fritidshus.

Tyskar först – norrmän nu

Antalet fritidshus ägda av utländska ägare har ökat med 19 183 eller 106 procent sedan år 2000. Ägare från Tyskland var de första som började köpa fritidshus i Sverige och redan år 2000 fanns det drygt 9 000 svenska fritidshus ägda av tyskar vilket 17 år senare ökat till drygt 10 000. Danskarna var som mest aktiva på den svenska fritidshusmarknaden mellan åren 2000 - 2008 för att därefter avta. I och med 2017 års minskning har danskarna minskat sitt innehav fem år i rad. Den totala minskningen på dessa fem år är 949 fritidshus vilket motsvarar en minskning med 8 procent.

Trots att de norska ägarna ökade med ytterligare 172 svenska fritidshus 2017 var denna ökning den minsta sedan år 2000. Sedan år 2000 har antalet fritidshus ägda av norska och danska ägare ökat med 9 341 stycken (367 procent) respektive 6 311 stycken (142 procent).

40 procent utlandsägt i Kronoberg

De regionala variationerna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andelen utländskt ägande är störst i Kronoberg och Värmland med 40 respektive 24 procent av det totala fritidshusbeståndet. I 12 län understiger det utländska ägandet fem procent och i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland uppgår det utländska ägandet till mindre än 1 procent av beståndet.

Olika favoritlän

Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (7 488), Värmland (6 292), Kronoberg (4 630) och Skåne (3 640). Norska ägare föredrar de till Norge angränsande länen Västra Götaland, Värmland och Jämtland, danskarna Kronoberg och Skåne, tyskarna Kalmar, Västra Götaland, Kronoberg och Värmland medan holländarna föredrar Värmland. Antalet utländska ägare ökade i 7 län, var helt oförändrat i ett och minskade i 13. De största minskningarna har skett i Skåne och Kronoberg där de utlandsägda fritidshusen har minskat med 191 stycken varav danskarna står för merparten, nämligen 168.

6 av 10 fritidshus utlandsägda i Markaryd

I 21 av Sveriges kommuner är minst en tredjedel av det totala fritidshusbeståndet utlandsägt. Störst andel utlandsägda hus finns i Markaryd (58 procent), Tingsryd (49) samt Munkfors och Älmhult (48 procent).

De fem kommuner med antalsmässigt flest utlandsägda fritidshus är Strömstad, Tanum, Åre, Ljungby och Torsby. Det är endast i dessa kommuner de utlandsägda fritidshusen överstiger 1 000 stycken, nämligen 1 526, 1 269, 1 122, 1 117 och 1 098. I 11 kommuner finns inga utlandsägda fritidshus alls.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2017 samt därav utländska ägare efter land
LänTotalt antal fritidshus ägda av fysiska personerDärav med ägare frånAndel utlandsägda fritidshus
  DanmarkNorgeTysklandNederländernaÖvriga länderOkänt landSumma
Stockholm 70 781 14 15 69 10 105 23 236 0,3
Uppsala 17 606 1 5 11 3 25 3 48 0,3
Södermanland 19 509 4 4 42 5 35 16 106 0,5
Östergötland 22 336 71 9 226 34 47 18 405 1,8
Jönköping 13 334 961 7 782 69 86 29 1 934 14,5
Kronoberg 11 509 3 081 14 1 295 83 97 60 4 630 40,2
Kalmar 30 064 580 35 2 006 118 140 71 2 950 9,8
Gotland 11 645 0 14 39 2 23 4 82 0,7
Blekinge 12 758 925 10 449 25 54 25 1 488 11,7
Skåne 41 058 2 644 83 603 35 196 79 3 640 8,9
Halland 20 863 1 191 36 462 19 61 36 1 805 8,7
Västra Götaland 74 475 560 4 803 1 578 126 265 156 7 488 10,1
Värmland 26 003 431 3 825 1 164 546 200 126 6 292 24,2
Örebro 14 420 40 27 223 59 56 13 418 2,9
Västmanland 9 351 1 5 7 3 21 5 42 0,4
Dalarna 43 454 144 333 355 81 131 24 1 068 2,5
Gävleborg 26 819 8 23 113 23 76 28 271 1,0
Västernorrland 23 607 12 50 157 30 124 37 410 1,7
Jämtland 29 878 39 1 398 207 52 105 25 1 826 6,1
Västerbotten 30 017 32 761 168 19 220 25 1 225 4,1
Norrbotten 27 224 8 426 82 13 372 40 941 3,5
Totalt 576 711 10 747 11 883 10 038 1 355 2 439 843 37 305 6,5

Ytterligare uppgifter om utländskt ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Utlandssvenskars ägande av fritidshus:

Portugal ökar kraftigt

Totalt finns det 12 907 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare boende utomlands, en minskning med 1 procent jämfört med 2016. Svenskar bosatta i Norge äger flest fritidshus i Sverige, 2 743 stycken. Därefter följer ägare bosatta i Tyskland med 1 536, Storbritannien med 1 203, USA med 1 187 och Schweiz med 1 058 fritidshus.

Den absolut största ökningen svarar svenskar bosatta i Portugal för. År 2017 fanns det 424 fritidshus med svenska ägare bosatta i Portugal jämfört med 332 år 2016. Detta motsvarar en ökning med 28 procent jämfört med 2016 och 76 procent jämfört med 2015.

Utlandssvenskarna äger flest fritidshus i Västra Götaland, Skåne och Stockholm

Vanligast är det att utlandssvenskarna äger fritidshus i Västra Götaland (2 519), Skåne (1 950) och Stockholms län (1 579). För de i nedanstående tabell redovisade länderna är det också dessa län som gäller förutom för utlandssvenskarna bosatta i Norge. De äger istället flest fritidshus i de till Norge angränsande länen Västra Götaland, Värmland, Jämtland och Dalarna med tonvikt på Västra Götaland och Värmland.

Det finns 28 kommuner där 100 eller fler fritidshus ägs av utlandssvenskar. Flest i Värmdö kommun med 461 stycken. Därefter följer Tanums kommun, 378, Norrtälje med 356 och Båstad med 322 fritidshus.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2017 samt därav utlandssvenska ägare efter land
LänTotalt antal fritidshus ägda av fysiska personerDärav med svenska ägare boende iAndel utlandsägda fritidshus
  NorgeSchweizStorbritannien och NordirlandTysklandUSAÖvriga länderOkänt landSumma
Stockholm 70 781 81 197 212 151 205 733 0 1 579 2,2
Uppsala 17 606 20 14 20 12 29 113 0 208 1,2
Södermanland 19 509 14 24 52 55 46 142 2 335 1,7
Östergötland 22 336 44 34 40 47 40 174 1 380 1,7
Jönköping 13 334 21 17 24 71 22 143 0 298 2,2
Kronoberg 11 509 16 11 16 74 22 187 0 326 2,8
Kalmar 30 064 52 53 51 116 54 276 1 603 2,0
Gotland 11 645 29 15 23 22 23 85 0 197 1,7
Blekinge 12 758 24 27 19 53 28 158 0 309 2,4
Skåne 41 058 114 234 239 271 195 892 5 1 950 4,7
Halland 20 863 64 65 47 84 59 258 0 577 2,8
Västra Götaland 74 475 957 172 222 245 194 727 2 2 519 3,4
Värmland 26 003 586 40 31 75 35 186 0 953 3,7
Örebro 14 420 40 12 18 38 23 82 0 213 1,5
Västmanland 9 351 20 10 21 12 13 79 1 156 1,7
Dalarna 43 454 170 56 55 58 58 222 0 619 1,4
Gävleborg 26 819 60 19 39 35 40 138 0 331 1,2
Västernorrland 23 607 49 15 23 37 27 146 0 297 1,3
Jämtland 29 878 175 21 28 22 38 135 0 419 1,4
Västerbotten 30 017 116 14 12 35 21 116 0 314 1,0
Norrbotten 27 224 91 8 11 23 15 176 0 324 1,2
Totalt 576 711 2 743 1 058 1 203 1 536 1 187 5 168 12 12 907 2,2

Ytterligare uppgifter om utlandssvenskars ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Definitioner och förklaringar

I detta pressmeddelande definieras fritidshus som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Småhus på lantbruk, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2017 (FTR 2017) och avser läget 2017-01-01. SCB erhåller FTR från Skatteverket.

Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Rein Billström

Telefon
010-479 47 97
E-post
rein.billstrom@scb.se