Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2017 – Partisympatier:

Partisympatier maj 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-06-07 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 1 juni publicerade SCB skattningar av valresultatet om det vore riksdagsval i maj 2017. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren.

Skillnaden mellan måtten är:

– Partisympati avser inte någon specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Resultaten viktas efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes född.

– Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i maj. Resultaten viktas efter hur man röstade i föregående riksdagsval samt efter om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Nedan visas partisympatiers fördelning i väljarkåren bland kvinnor och män.

Skattning av partisympatier, kvinnor och män. Maj 2017
Partisympatier maj 2017

Skattning av partisympatier, kvinnor och män, inkl. felmarginaler. Maj 2017
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentFelmargProcentFelmargProcentFelmarg
C
12,2% ±1,5 9,8% ±1,2 11,0% ±1,0
L
6,0% ±1,1 5,3% ±0,9 5,7% ±0,7
M
20,1% ±1,8 21,9% ±1,8 21,0% ±1,3
KD
3,8% ±0,9 2,5% ±0,6 3,1% ±0,5
S
32,3% ±2,1 30,4% ±1,9 31,4% ±1,4
V
7,1% ±1,1 7,1% ±1,1 7,1% ±0,8
MP
6,5% ±1,1 3,4% ±0,8 5,0% ±0,7
SD
9,2% ±1,3 17,9% ±1,7 13,5% ±1,1
Övr.
2,7% ±0,7 1,7% ±0,5 2,2% ±0,5

Här kommenteras respektive partis starkare och svagare grupper med avseende på kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå. I publikationen Partisympatiundersökningen maj 2017 tabellbilaga redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen.

Partisympatierna i maj 2017

Centerpartiet

Det är 11,0 ± 1,0 procent av de röstberättigade som i maj 2017 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med november 2016.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Däremot går det inte att se några tydliga åldersskillnader vad gäller sympatisörerna för Centerpartiet i maj 2017. Utifrån födelseland finns det, liksom tidigare, en tydlig skillnad i stödet för Centerpartiet. Partiet har en klart högre andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda. Stödet för Centerpartiet är högst bland personer med längre eftergymnasial utbildning. I denna gruppen har stödet dubblerats sedan maj 2016.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

I maj 2017 är det 5,7 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med november 2016 är detta en statistiskt säkerställd ökning.

Det går inte att se några köns- eller åldersskillnader vad gäller sympatisörerna för Liberalerna i maj 2017. Det går inte heller att se någon skillnad i väljarstöd mellan inrikes födda och utrikes födda. Rörande utbildningsnivå är andelen sympatisörer för partiet i maj 2017 störst bland dem med eftergymnasial utbildning.

Moderaterna

I maj 2017 är det 21,0 ± 1,3 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2016.

Det går inte att se någon könsskillnad vad gäller sympatisörerna för Moderaterna. Däremot kan man se skillnader mellan olika åldersgrupper. Stödet för Moderaterna i maj 2017 är störst bland de unga, 18-29 år, och lägst bland dem över 65 år. Det går inte att se några skillnader i stöd mellan inrikes och utrikes födda. Stödet för Moderaterna är större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå.

Kristdemokraterna

I maj 2017 är det 3,1 ± 0,5 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2016.

Stödet för Kristdemokraterna är större bland kvinnor än bland män. Däremot går det inte att se några åldersskillnader bland sympatisörerna i maj 2017. Det finns inte heller några framträdande skillnader i stöd mellan inrikes födda och utrikes födda eller utifrån utbildningsnivå.

Socialdemokraterna

Det är 31,4 ± 1,4 procent av väljarkåren som i maj 2017 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2016 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

I maj 2017 kan man inte konstatera några tydliga skillnader i stöd för Socialdemokraterna vad gäller kön. Däremot kan man se skillnader mellan olika åldersgrupper. Stödet för Socialdemokraterna är större bland dem som är 50 år eller äldre. Partiet har ett klart starkare stöd bland utrikes än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet

I maj 2017 är det 7,1 ± 0,8 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2016 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

I maj 2017 kan man inte konstatera några skillnader mellan kvinnor och män i stödet för Vänsterpartiet. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet lägre bland dem som är 65 år och äldre. Det går inte att notera några säkerställda skillnader i sympatier mellan inrikes och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Miljöpartiet

Det är 5,0 ± 0,7 procent av de röstberättigade som i maj 2017 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2016.

Miljöpartiet har i maj 2017 ett starkare stöd bland kvinnor än bland män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet störst i åldrarna 18-49 år och lägst bland dem som är 65 år och äldre. Stödet för Miljöpartiet är starkare bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med bland dem med förgymnasial utbildning.

Sverigedemokraterna

Det är 13,5 ± 1,1 procent av de röstberättigade som i maj 2017 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2016 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

Sverigedemokraterna har i maj 2017, liksom tidigare, ett starkare stöd bland män än bland kvinnor. Det går inte att konstatera några skillnader i stöd för partiet mellan olika åldersgrupper. Stödet för Sverigedemokraterna är större bland inrikes födda än bland utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att sympatierna är större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

EU- och eurosympatier

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2017 skulle 16,5 ± 1,1 procent skulle rösta ja och 70,6 ± 1,3 procent rösta nej. 12,9± 1,0 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med november 2016 har andelen som skulle rösta nej minskat, denna förändring är statistiskt säkerställd.

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 54,5 ± 1,4 procent i maj 2017. Andelen mot EU-medlemskapet var 19,2 ± 1,1 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 26,3 ± 1,3 procent. Jämfört med november 2016 har andelen som uppger att de är för EU-medlemskapet ökat medan andelarna som uppger att de är mot ett medlemskap respektive saknar uppfattning i frågan har minskat. Alla förändringar är statistiskt säkerställda.

EU- och eurosympatier, maj 2017

Partisympatier maj 2017

Frågorna som ställdes var:

1. "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?"

2. "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

För mer information kring EU- och eurosympatierna hänvisar vi till Statistikdatabasen, se länk nedan.

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2017 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 8 973 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Från och med undersökningen i maj 2015 samlas svar från dessa personer in genom såväl telefonintervjuer som webbenkäter. Introduktionen av sådan blandad insamling genomfördes under kontrollerade former och analyser av svarsmönster har genomförts inför publicering. Urvalsmetodiken är exakt densamma som tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Skillnaden ligger i att urvalet har getts möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 23,7 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,1 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 19,6 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 46,4 procent. Det totala antalet svarande är 4 808, vilket motsvarar 53,6 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 28 april till 28 maj. En mer utförlig bortfallsredovisning återfinns i tabell 23 i tabellpublikationen.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Partisympatiundersökningen maj 2017

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval, partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i november 2017 publiceras i december 2017.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se