Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) – Partisympatier:

Partisympatier november 2016

Statistiknyhet från SCB 2016-12-06 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 1 december publicerade SCB skattningar av valresultatet om det vore riksdagsval i november 2016. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i november. Resultaten viktas efter hur man röstade i föregående riksdagsval samt efter om man uppger att man skulle rösta eller inte.
  • Partisympati avser inte någon specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Resultaten viktas efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes född.

Nedan jämförs valresultatet vid ett hypotetiskt riksdagsval i november 2016 med partisympatierna vid samma tidpunkt.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” samt partisympatier. November 2016

Diagram

Parti "Val idag", november 2016FelmarginalPartisympati, november 2016Felmarginal
C
7,1% ±0,4 7,6% ±0,8
L
5,0% ±0,5 4,8% ±0,6
M
22,8% ±0,8 25,4% ±1,3
KD
3,1% ±0,3 3,1% ±0,5
S
29,2% ±0,8 31,3% ±1,4
V
7,7% ±0,5 7,0% ±0,8
MP
4,5% ±0,4 5,2% ±0,7
SD
17,5% ±0,7 13,1% ±1,0
Övr.
3,2% ±0,4 2,4% ±0,5

I publikationens tabellbilaga redovisas även partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Här kommenteras respektive partis starkare och svagare grupper med avseende på kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå.

Partisympatierna i november 2016

Centerpartiet

Det är 7,6 ± 0,8 procent av de röstberättigade som i november 2016 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj 2016.

Stödet för Centerpartiet är något större bland kvinnor än bland män. Däremot går det inte att se några tydliga åldersskillnader vad gäller sympatisörerna för Centerpartiet i november 2016. Utifrån födelseland finns det, liksom tidigare, en tydlig skillnad i stödet för Centerpartiet. Partiet har en klart högre andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda. Det går inte att konstatera några skillnader avseende stödet för Centerpartiet utifrån utbildningsnivå.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

I november 2016 är det 4,8 ± 0,6 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med maj 2016 är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Det går inte att se några klara köns- eller åldersskillnader vad gäller sympatisörerna för Liberalerna i november 2016. Däremot är stödet för Liberalerna större bland inrikes födda jämfört med bland utrikes födda. Rörande utbildningsnivå är andelen sympatisörer för partiet i november 2016 större ju högre utbildningsnivå man har, och stödet är som störst bland dem med en eftergymnasial utbildning.

Moderaterna

I november 2016 är det 25,4 ± 1,3 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2016.

Tidigare har Moderaterna varit starkare bland män men från och med maj 2015 och framåt går det inte att se någon könsskillnad vad gäller sympatisörerna för Moderaterna. Det går inte att se några tydliga åldersskillnader vad gäller sympatisörerna för Moderaterna i november 2016 och inte heller kan vi se några tydliga skillnader i stöd mellan inrikes och utrikes födda. Stödet för Moderaterna är större bland dem med gymnasial eller eftergymnasial utbildning än bland dem med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå.

Kristdemokraterna

I november 2016 är det 3,1 ± 0,5 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2016.

Det går inte att se några köns- eller åldersskillnader vad gäller sympatisörerna för Kristdemokraterna i november 2016. Det finns inte heller några framträdande skillnader i stöd mellan inrikes födda och utrikes födda eller utifrån utbildningsnivå.

Socialdemokraterna

Det är 31,3 ± 1,4 procent av väljarkåren som i november 2016 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2016 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

I november 2016 kan man inte konstatera några tydliga skillnader i stöd för Socialdemokraterna vad gäller kön. Däremot kan man se skillnader mellan olika åldersgrupper. Stödet för Socialdemokraterna är större bland dem över 50 år och allra högst bland dem över 65 år. Partiet har ett klart starkare stöd bland utrikes än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet

I november 2016 är det är 7,0 ± 0,8 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2016 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

I november 2016 kan man inte konstatera några tydliga skillnader mellan kvinnor och män i stödet för Vänsterpartiet. Vad gäller ålder är andelen som sympatierar med Vänsterpartiet lägre bland dem som är 65 år och äldre än bland övriga. Det går inte att notera några säkerställda skillnader i sympatier mellan inrikes och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med bland dem med lägre utbildningsnivå.

Miljöpartiet

Det är 5,2 ± 0,7 procent av de röstberättigade som i november 2016 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2016

Miljöpartiet har i november 2016 ett starkare stöd bland kvinnor än bland män, även om skillnaden är mindre än tidigare med anledning av en nedgång i stödet bland kvinnor sedan maj 2016. Vad gäller ålder är andelen som sympatierar med Miljöpartiet större i åldrarna 18-64 år jämfört med dem som är 65 år och äldre. Tidigare har det funnits ett mönster, ju yngre åldersgrupp desto starkare är stödet för Miljöpartiet, men med anledning av att stödet för Miljöpartiet sedan maj 2016 främst minskat i de yngre åldersgrupperna framträder inte längre detta mönster. Det går inte att utläsa några tydliga skillnader i stöd mellan inrikes och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med bland dem med lägre utbildningsnivå.

Sverigedemokraterna

Det är 13,1 ± 1,0 procent av de röstberättigade som i november 2016 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2016 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

Sverigedemokraterna har i november 2016, liksom tidigare, ett starkare stöd bland män än bland kvinnor. Det går inte att konstatera några tydliga skillnader i stöd för partiet mellan olika åldersgrupper. Stödet för Sverigedemokraterna är större bland inrikes födda än bland utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att sympatierna är större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

EU- och eurosympatier

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2016 skulle 72,0 ± 1,3 procent rösta nej och 15,8 ± 1,0 procent skulle rösta ja. 12,2 ± 0,9 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med maj 2016 har andelen som skulle rösta nej minskat och andelen som uppger att de inte vet ökat, dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 50,3 ± 1,4 procent i november 2016. Andelen mot EU-medlemskapet var 20,8 ± 1,1 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 28,9 ± 1,3 procent.

Jämfört med maj 2016 har andelen som uppger att de är mot EU-medlemskapet minskat medan andelen som saknar uppfattning i frågan har ökat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

För mer information kring EU- och eurosympatierna hänvisar vi till Sveriges statistiska databaser, se länk nedan.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2016 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 8 952 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Från och med undersökningen i maj 2015 samlas svar från dessa utvalda personer in genom såväl telefonintervjuer som webbenkäter. Introduktionen av sådan blandad insamling genomfördes under kontrollerade former och analyser av svarsmönster har genomförts inför publicering. Urvalsmetodiken är exakt densamma som tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Skillnaden ligger i att delar av urvalet i början av insamlingsperioden har getts möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 22,6 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 2,9 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 18,4 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 43,9 procent. Andelen svarande är 56,1% vilket motsvarar 5 021 personer. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 28 oktober till 27 november. En mer utförlig bortfallsredovisning återfinns i tabell 23 i tabellpublikationen.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i maj 2017 publiceras den 1 juni 2017 klockan 09.30.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i maj 2017 publiceras den 6 juni 2017 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

John Kling

Telefon
010-479 42 52
E-post
john.kling@scb.se