Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Månatlig elanvändning för tillverknings- och gruvindustri i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Månadsvärde Tolvmånadersperiod
    jul 21 jul 22 Föränd-
ring %
aug 2020–
jul 2021
aug 2021–
jul 2022
Föränd-
ring %
05-09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 320 345 7,8 3 944 4 065 3,1
10-12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 194 183 ‑5,7 2 424 2 403 ‑0,9
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 10 10 0,0 195 188 ‑3,6
16 Trävaruindustri, ej möbler 106 107 0,9 1 967 1 975 0,4
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 522 1 494 ‑1,8 19 036 17 463 ‑8,3
1711 Massatillverkning 309 306 ‑1,0 3 586 3 541 ‑1,3
1712 Pappers- och papptillverkning 1 168 1 143 ‑2,1 14 819 13 311 ‑10,2
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 434 455 4,8 5 355 5 494 2,6
22 Gummi- och plastvaruindustri 64 60 ‑6,3 1 082 1 063 ‑1,8
23 Jord- och stenvaruindustri 66 66 0,0 980 985 0,5
24 Stål- och metallverk 491 512 4,3 7 218 7 423 2,8
241‑243 Järn- och stålverk 252 277 9,9 4 280 4 446 3,9
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 95 88 ‑7,4 1 665 1 638 ‑1,6
26-28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
112 106 ‑5,4 1 809 1 830 1,2
29-30 Transportmedelsindustri 125 124 ‑0,8 1 956 1 902 ‑2,8
31-33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 33 32 ‑3,0 516 516 0,0
05-33 Summa branschfördelad förbrukning 3 572 3 582 0,3 48 147 46 945 ‑2,5
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 22 20 ‑9,1 335 331 ‑1,2
TOTALT S:a Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 3 594 3 602 0,2 48 482 47 276 ‑2,5

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se