Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Månatlig elanvändning för tillverknings- och gruvindustri i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Månadsvärde Tolvmånadersperiod
    aug 20 aug 21 Föränd-
ring %
jul 2019–
aug 2020
jul 2020–
aug 2021
Föränd-
ring %
05-09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 313 335 7,0 3 843 3 966 3,2
10-12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 205 206 0,5 2 424 2 425 0,0
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 16 14 ‑12,5 197 193 ‑2,0
16 Trävaruindustri, ej möbler 145 144 ‑0,7 1 852 1 966 6,2
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 567 1 547 ‑1,3 19 278 19 016 ‑1,4
1711 Massatillverkning 303 315 4,0 3 544 3 598 1,5
1712 Pappers- och papptillverkning 1 212 1 182 ‑2,5 15 066 14 789 ‑1,8
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 419 475 13,4 5 189 5 413 4,3
22 Gummi- och plastvaruindustri 89 84 ‑5,6 1 055 1 077 2,1
23 Jord- och stenvaruindustri 76 70 ‑7,9 943 974 3,3
24 Stål- och metallverk 534 553 3,6 7 047 7 206 2,3
241‑243 Järn- och stålverk 290 305 5,2 4 159 4 295 3,3
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 124 123 ‑0,8 1 542 1 664 7,9
26-28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
138 136 ‑1,4 1 754 1 807 3,0
29-30 Transportmedelsindustri 136 133 ‑2,2 1 660 1 886 13,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 41 40 ‑2,4 494 515 4,3
05-33 Summa branschfördelad förbrukning 3 803 3 860 1,5 47 273 48 111 1,8
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 26 26 0,0 322 337 4,7
TOTALT S:a Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 3 829 3 886 1,5 47 593 48 450 1,8

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se