Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, december 2019

Hushållens aktieförmögenhet fortsatte att öka

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2020-03-05 9.30

Den totala förmögenheten av aktier noterade på svenska marknadsplatser ökade med 12 procent under det andra halvåret 2019. Den totala aktieförmögenheten uppgick till 8233 miljarder kronor.

Under det andra halvåret 2019 steg börsen till nya rekordnivåer och den sammanlagda aktieförmögenheten ökade med 856 miljarder kronor jämfört med utgången av första halvåret 2019. Enligt Affärsvärldens generalindex steg börsen med 11 procent under perioden, och antalet noterade bolag på svenska marknadsplatser uppgick till 889 bolag. Under det senaste halvåret 2019 och hela året 2019 har antalet noterade bolag ökat med 12 respektive 25 bolag.

Aktieförmögenhet på svenska marknadsplatser (vä) och Affärsvärldens generalindex (hö), Mdkr och index

diagram

Fortsatt stora skillnader mellan kvinnor och män

Hushållssektorns ägande av aktier på svenska marknadsplatser uppgick till 974 miljarder kronor vid utgången av december 2019, vilket var 104 miljarder kronor högre än i juni 2019. Hushållens totala aktieförmögenhet motsvarade 12 procent av den totala aktieförmögenheten.

Över tid har fördelningen av aktietillgångarna mellan könen inte förändrats nämnvärt. Män ägde vid utgången av 2019 fortfarande två tredjedelar av hushållens aktietillgångar, medan kvinnor ägde en tredjedel. För män och kvinnor upp till 44 år skiljer sig aktieförmögenheten mellan könen ytterst lite. För aktieägare över 44 år är skillnaden mellan könen mer påtaglig. Den största skillnaden mellan män och kvinnor finns i åldersgruppen 65-74 år, där männen äger nästan tre gånger så mycket som kvinnorna.

Hushållens totala aktieförmögenhet efter kön och ålder, Mdkr

diagram

Mellan olika inkomstgrupper finns det relativt stora skillnader både i genomsnittlig portföljvärde och som andel av den totala aktieförmögenheten för hushållen. Aktieägare med en årsinkomst på minst en miljon hade vid utgången av 2019 en genomsnittlig aktieportfölj på 6,5 miljoner kronor. De ägde som grupp 58 procent av hushållens totala aktieförmögenhet. Aktieägare med en årsinkomst mellan 200 000 till 599 999 kronor hade en genomsnittlig portfölj på 307 000 kronor och ägde tillsammans 23 procent av den totala aktieförmögenheten i sektorn.

Icke-finansiella bolag ökade sin ägarandel på börsen

Ägarstrukturen på svenska marknadsplatser har under de senaste 20 åren haft små rörelser. Ägarandelen för icke-finansiella bolag ökade under andra halvåret 2019 med 0,5 procentenheter och med 1,1 procentenhet för helåret 2019.

Utlandet, som är den största ägarsektorn, stod vid utgången av det andra halvåret 2019 för 39 procent av den totala aktieförmögenheten på svenska marknadsplatser, vilket var 0,3 procentenheter lägre än vid utgången av det första halvåret 2019. USA och Storbritannien var fortfarande de två största ägarländerna och stod tillsammans för 53 procent av det totala utländska ägandet. USA minskade sin andel av det utländska ägandet med 3 procent samtidigt som Storbritanniens ägande var oförändrat jämfört med utgången av juni 2019.

För de flesta sektorer speglar ofta andelen av den totala aktieförmögenheten på svensk marknadsplats i en sektor hur stor röstandel sektorn innehar. Det stämmer emellertid inte för sektorerna utlandet och icke-finansiella bolag, där andelen av total aktieförmögenhet och andel av de totala rösterna skiljer sig åt. Utlandssektorn hade vid utgången av 2019 en total röstandel på 33 procent på svenska marknadsplatser, vilket var 6 procentenheter lägre än andelen av aktieförmögenheten. För icke-finansiella bolag var resultatet det omvända, där var röstandelen 6 procentenheter högre än andelen av aktieförmögenheten. Icke-finansiella bolag ägde således i större utsträckning aktier med fler röster, medan utlandet i större utsträckning ägde aktier med färre antal röster.

Andel av total aktieförmögenhet och andel av totalt röstvärde, procent

diagram

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet är mindre 501 aktier i ett bolag.  Det gör att dessa innehav inte ingår när hushållens innehav bryts ner på inkomst och ålder. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna. Vid utgången av december 2019 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 13 procent av de totala aktietillgångarna.

Med svenska marknadsplatser avses OMX Stockholm, Spotlight Stock Market, NGM samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

I samband med publiceringen läggs nya tabeller, som motsvarar den statistik som har redovisats i det statistiska meddelandet, in  i Statistikdatabasen.

Nästa publiceringstillfälle

2020-09-03

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Niklas Hedberg

Telefon
010-479 40 41
E-post
niklas.hedberg@scb.se