Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, juni 2019

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper denominerade i dollar och SEK

Statistiknyhet från SCB 2019-07-16 9.30

Den totala skuldstocken för räntebärande värdepapper denominerade i utländska valutor minskade med 21 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Bakom minskningen ligger främst räntebärande värdepapper denominerade i dollar. Det beror till största delen på att kronan förstärkts mot dollarn.

Eftersom räntebärande värdepapper denominerade i utländska valutor står för 44 procent av den totala svenska upplåningen i räntebärande värdepapper kan valutautvecklingen få en betydande effekt på skuldstocken. Under juni har räntebärande värdepapper denominerade i dollar minskat med 13 miljarder kronor netto. Detta innebär att återköp och förfall har haft en större påverkan än ny- och följdemissioner.

Den totala skuldstocken för dollardenominerade räntebärande värdepapper har dock minskat med 41 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Mellanskillnaden kan förklaras av att kronan har förstärkts mot dollarn sedan maj månad.

Den totala skuldstocken för räntebärande värdepapper denominerade i SEK uppgick i slutet av juni till 4 318 miljarder kronor. Det är en minskning med 30 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Bakom minskningen ligger obligationer denominerade i SEK till ett värde av 34 miljarder kronor. Mellanskillnaden kan förklaras av att penningmarknadsinstrument denominerade i SEK ökade med 4 miljarder kronor.

Förändringar i bank- och bostadssektorn

Banksektorn minskade sin upplåning av penningmarknadsinstrument respektive obligationer till ett värde av 14 respektive 36 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Det är främst räntebärande värdepapper denominerade i utländsk valuta som ligger bakom minskningen av penningsmarknadsinstrument. För obligationer är det främst SEK denominerade räntebärande värdepapper som ligger bakom minskningen.

Den totala skuldstocken för bostadssektorn minskade med 21 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Då bostadssektorn inte har en utestående skuld för penningmarknadsinstrument kan förändringen under juni månad förklaras av utvecklingen av långfristiga räntebärande värdepapper. Obligationer denominerade i SEK minskade med 23 miljarder kronor jämfört med föregående månad. Mellanskillnaden kan förklaras av att obligationer denominerade i utländsk valuta ökade med 2 miljarder kronor.

Utestående belopp, miljarder kronor

Emitterade värdepapper

Förfallostrukturen

Under de närmaste sex månaderna kommer räntebärande värdepapper till ett värde av 1 393 miljarder kronor att förfalla. Av det totala förfallovärdet är det främst kortfristiga räntebärande värdepapper till ett värde av 1 036 miljarder kronor som ligger bakom förfallovärdet.

Värt att veta är att fördelningen av förfallovärdet sammanlagt är 83 procent för sektorn övriga monetära finansinstitut, icke-finansiella och banksektorn.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade värdepapper

Nästa publiceringstillfälle

2019-08-16 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
svdb@scb.se

Förfrågningar

Fraser Ames

Telefon
010-479 45 34
E-post
fraser.ames@scb.se

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se