Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, juni 2021

Fortsatt ökad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2021-07-16 9.30

I slutet av juni uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 637 miljarder kronor, vilket är en ökning med 139 miljarder kronor sedan maj. Ökningen beror främst på att skulden i utländsk valuta har ökat under månaden.

Utveckling juni 2021 i korthet

Ökad upplåning i räntebärande värdepapper denominerade i utländsk valuta

• Värdepappersskulden ökade under juni för både penningsmarknadsinstrument och obligationer med 28 respektive 111 miljarder kronor.
• Den totala räntebärande värdepappersskulden bestod i slutet av juni till 80 procent av obligationer och 20 procent av penningsmarknadsinstrument.
• Av den totala ökningen på 139 miljarder stod räntebärande värdepapper denominerade i utländsk valuta, framförallt euro och dollar, för den allra största delen. Även värdepapper denominerade i svenska kronor har ökat under månaden med 18 miljarder.
• Årsförändringen för den totala värdepappersskulden var 7,7 procent. Detta är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med maj.

Monetära finansinstitut ökar skulden i icke-säkerställda värdepaper

• I juni var det icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut som stod för den största ökningen av värdepappersskulden, där skulden ökade med totalt 87 miljarder kronor.
• För säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut minskade däremot skulden med 19 miljarder kronor.
• Icke-finansiella företag och staten (genom Riksgäldskontoret) ökade också sin skuld under månaden med 33 respektive 23 miljarder kronor.

Utestående belopp, miljarder kronor

Emitterade värdepapper, juni 2021

Förfallostrukturen

• Värdepapper till ett värde av 2 150 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Hälften, 1 088 miljarder, är denominerade i utländsk valuta, främst dollar och euro.
• Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut representerar det största förfallovärdet inom sex månader, 983 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta, främst dollar. För övriga sektorer är förfallovärdet främst i svenska kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor

Emitterade värdepapper, juni 2021

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2021-08-17 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
svdb@scb.se

Förfrågningar

Fraser Ames

Telefon
010-479 45 34
E-post
fraser.ames@scb.se

Hanna Helgesson

Telefon
010-479 40 57
E-post
hanna.helgesson@scb.se

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se