Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2017:

Fondförmögenheten fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2017-11-20 9.30

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av september 2017 till 3 690 miljarder kronor. Det är en ökning med 86 miljarder kronor sedan föregående kvartal jämfört med en ökning på 82 miljarder kronor kvartalet innan. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 12 miljarder kronor.

Totala nettosparandet positivt

De totala insättningarna i fonder var fortsatt större än uttagen. Under tredje kvartalet nettosparades totalt 27 miljarder kronor. Detta förklaras till största del av att nettoinsättningarna via svenska finansiella företag var 17 miljarder och via utländska innehavare 12 miljarder kronor. Det ska tilläggas att till sektor finansiella företag räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Nettosparande i investeringsfonder (mdkr)

Diagram Nettosparande i investeringsfonder (mdr SEK)

Hushållens fondsparande

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder ökade med 12 miljarder kronor under det senaste kvartalet och uppgick till 691 miljarder kronor vid utgången av september. Hushållens nettosparande var negativt för perioden och slutade på minus 1 miljard. Den ökade fondförmögenhet förklaras därför av positiv marknadsutveckling.
Fördelat på fondkategori var hushållens nettosparande positivt för fond-i-fonder, 2 miljarder kronor, och övriga fonder, 1 miljard kronor. För räntefonder, aktiefonder och blandfonder var nettosparandet negativt.

Övriga fonder ökar mest under kvartalet

Under tredje kvartalet köptes övriga fonder för 15 miljarder mer än vad som såldes. Aktiefonder och fond-i-fonder hade positivt nettosparande på 8 respektive 5 miljarder kronor. Fondförmögenheten ökade för alla fondtyper under kvartalet. Mest ökade aktiefonder med 52 miljarder kronor där ökningen framför allt beror på en positiv marknadsutveckling.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)

Diagram Fondförmögenhet, mdkr

Växelkursutveckling

Genomsnittskursen för en euro under tredje kvartalet var 9,56 kronor jämfört med 9,69 kronor under andra kvartalet 2017. Kronan stärktes även mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs av 8,14 kronor jämfört med 8,80 kronor under det föregående kvartal.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en starkare krona minskar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling mot euron och den amerikanska dollarn under kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i dessa valutor har minskat.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2018-02-21 kl. 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Aiki Parts

Telefon
010-479 45 19
E-post
aiki.parts@scb.se

Karolina Eriksson

Telefon
010-479 41 76
E-post
karolina.eriksson@scb.se