Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2022

Negativa trenden för fondförmögenheten bromsade upp

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2022-11-24 8.00

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder värderades till 5 572 miljarder kronor vid utgången av tredje kvartalet 2022. Det är en minskning med 52 miljarder kronor, motsvarande 1 procent, jämfört med föregående kvartal. Den negativa utvecklingen på börsen avtog något under kvartalet, vilket syns i fondutvecklingen.

Utveckling för tredje kvartalet i korthet:

  • De totala nettoinvesteringarna uppgick till 25,3 miljarder kronor.
  • Hushållens hade negativa nettoinvesteringar som uppgick till - 1,5 miljarder kronor.
  • Hushållens direktägda fondförmögenhet uppgick till 986,8 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det är 16,4 miljarder kronor mindre i jämförelse med föregående kvartal och 125 miljarder kronor mindre än tredje kvartalet 2021.
  • För hushållssektorn var den största minskningen i fondtypen Aktiefonder, 2,4% av fondförmögenhet.
  • Hushållen hade fortsatt positiva nettoinvesteringar i Fond-i-fonder och i Övriga fonder.
  • Blandfonder var den enda fondtyperna med negativa nettoinvesteringar totalt, –2,3 miljarder kronor.
  • Räntefonder var den fondtypen med högst nettoinvesteringar totalt, 13,6 miljarder kronor.
  • Utländska ägares nettoinvesteringar ökade från -3,2 miljarder under kvartal 2 till 21,2 miljarder kronor nuvarande kvartal.

Kronans växelkurs

Kvartalets genomsnittskurs för en Euro var 10,62 kronor jämfört med 10,47 kronor under föregående kvartal. Den genomsnittliga kursen för en amerikansk dollar var 10,55 jämfört med 9,84 kronor föregående kvartal. Effekten av dessa kursförändringar är att fondernas placeringar i Euro och i amerikanska dollar ökade i värde räknat i svenska kronor.

Antalet aktiva fonder i statistiken

Under tredje kvartalet har det tillkommit 8 nya fonder och 2 tidigare aktiva fonder har avslutats eller absorberats. Totalt noterades 821 aktiva svenska fonder vilket är 6 mer än föregående kvartal.

Fondförmögenhet, mdkr
Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2022

Källa: SCB

Nettoinvesteringar, mdkr
Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2022

Källa: SCB

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin Övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis Hedgefonder.

I sektorn svenska finansiella företag räknas till exempel fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Nästa publiceringstillfälle

2023-02-24 kl. 08.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB

Förfrågningar

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se

Gustav Jonason, ekonom

Telefon
010-479 41 26
E-post
gustav.jonason@scb.se