Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 2:a kvartalet, 2019

Fortsatt ökning av fondförmögenheten

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2019-08-22 9.30

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av juni 2019 till 4 401 miljarder kronor. Det är en ökning med 186 miljarder jämfört med föregående kvartal. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrar med 28 miljarder till ökningen av den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder.

Totala nettosparandet positivt

Den sektor där fondförmögenheten ökade mest var svenska finansiella företag med 144 miljarder kronor, bidragande orsak var nettoinvesteringar på 41 miljarder. Till sektor svenska finansiella företag räknas till exempel fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare. Utländska ägares innehav ökade med 4 miljarder under andra kvartalet trots negativa nettoinvesteringar på 2 miljarder.

Aktiefonder var den fondkategori som ökade mest under andra kvartalet med 138 miljarder kronor. Positiv marknadsutveckling samt nettoinvesteringar på 31 miljarder bidrog till ökningen. Fond-i-fonder hade den näst största ökningen med 25 miljarder följt av Blandfonder med 22 miljarder.

Fondförmögenhet
Investeringsfonder 2:a kvartalet, 2019

Källa: SCB

 

Hushållens investeringar i fonder

Hushållens fondförmögenhet uppgick till 814 miljarder kronor under andra kvartalet 2019. Det är 28 miljarder mer i jämförelse med föregående kvartal och 49 miljarder mer än andra kvartalet 2018. Hushållen valde att investera mest i Fond-i-fonder, 5 miljarder netto, och minst i Aktiefonder, minus 3 miljarder kronor. Sett till total fondförmögenhet är kategorin Aktiefonder fortfarande klart störst med 410 miljarder, följt av Fond-i-fonder med 144 miljarder.

Nettoinvesteringar, mdkr
Investeringsfonder 2:a kvartalet, 2019

Kronan försvagades

Genomsnittskursen för en euro under andra kvartalet 2019 var 10,62 kronor jämfört med 10,42 kronor under första kvartalet. Kronan försvagades även mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs på 9,45 kronor jämfört med 9,17 kronor under det föregående kvartalet.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en svagare krona ökar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot amerikanska dollarn och euron under andra kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i dessa valutor har ökat.

Antalet aktiva fonder i statistiken

Antalet aktiva fonder under andra kvartalet uppgick till 744 stycken, en minskning med 17 fonder sedan föregående kvartal.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder (investeringsfonder) och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Mer information:

Från kvartal 3 2017 ingår följande i publicering av statistiken:

  • Statistiknyhet
  • Tabeller över fondförmögenhet och nettoinvesteringar redovisat per fondtyp och sektor. Tabell över fondernas placeringar.
  • Statistikdatabas med möjlighet att göra uttag tillbaka till kvartal 2 1998.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-21 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Katya Vasileva-Gull

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva-gull@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se