Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, mars 2021

Låg tillväxttakt för företagens lån i mars

Statistiknyhet från SCB 2021-04-29 9.30

I mars 2021 hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 0,5 procent. Tillväxttakten har successivt minskat sedan förra våren och är nu den lägsta sedan 2014. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till hushåll var 5,7 procent.

Utveckling mars 2021 i korthet

Utlåning

  • Den årliga tillväxttakten avseende utlåning till hushåll var 5,7 procent. Tillväxttakten för utlåning till hushåll har ökat det senaste halvåret. Bostadslånen, som utgjorde 82 procent av utlåningen till hushållen, hade en årlig tillväxttakt på 5,9 procent. Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 3,7 procent.
  • Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 0,5 procent. Tillväxttakten har successivt minskat det senaste året och är nu den lägsta sedan 2014. Den låga tillväxttakten kan delvis förklaras av den kraftiga ökning av lån till icke-finansiella företag som skedde i början av pandemin för ett år sedan.
  • Totalt sett uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 6 987 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 64 procent (4 495 miljarder kronor), och lån till företag 36 procent (2 492 miljarder kronor).
Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt

Diagram

  • Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 48,2 procent i mars. Bostadskreditinstitut stod i mars för 0,86 procent (32 miljarder kronor) av hushållens bostadslån. 

Räntor på ut- och inlåning 

  • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 1,37 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,47 procent.
  • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 1,29 procent och ligger på historiskt låga nivåer.
  • Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,42 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1,60 procent.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke-finansiella företag

Diagram

  • Hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,10 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,25 procent.
  • Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,02 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,04 procent.

Räntor nya insättningar hos banker: hushåll och icke-finansiella företag
Namnlös

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Finansmarknadsstatistiken avser i huvudsak monetära finansinstitut (MFI), men även nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut. Om inget annat anges avses i denna statistiknyhet MFI.

Publikationen omfattar balansräkningsstatistik (inkl. ut- och inlåning), räntor, samt penningmängdens utveckling. Kvartalsvis publiceras även internationell bankstatistik.

Definitioner och förklaringar

Finansmarknadsstatistiken sammanställs från MFI månatligen. Det förekommer att revideringar sker.

Monetära finansinstitut (MFI) innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Bostadskreditinstitut är institut som inte är MFI, men som har tillstånd att ge ut bostadskrediter enligt Finansinspektionen. Vanligtvis säljer bostadskreditinstituten vidare lånen till så kallade alternativa investeringsfonder (AIF). De AIF som ingår i Finansmarknadsstatistiken är kopplade till bostadskreditinstitut och har tillgångar som i huvudsak består av bostadslån.

Tillväxttakterna beräknas för att illustrera utvecklingen av transaktioner sedan motsvarande period föregående år. De beräknas utifrån stockförändringar, där justeringar görs för att tillväxttakten inte ska påverkas av förändringar i stockar som beror på andra faktorer, t.ex. om ett institut läggs till eller lämnar populationen.

Nya avtal avser avtal som ingåtts under den aktuella månaden. Syftet med att föra räntestatistik på nya låneavtal är att mäta prisbildningen på in- och utlåning under en specifik period. Här ingår alla finansiella avtal där villkor som påverkar räntan på in- eller utlåning för första gången bestäms. Dessutom ingår t.ex. omförhandlingar av existerande lån och flytt av lån. Förändringar i rörlig ränta (automatiska justeringar) betraktas inte som nya avtal.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-05-28 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nathalie Persson Linde

Telefon
010-479 48 36
E-post
nathalie.persson-linde@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se