Till innehåll på sidan

Finansräkenskaper, 3:e kvartalet 2017:

Ökat intresse från hushållen för fondsparande

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2017-12-21 9.30

Hushållen har de senaste kvartalen visat ett ökat intresse för fonder och nettoinvesterade 8 miljarder kronor i fonder under det tredje kvartalet i år. De tre första kvartalen i år har nettoköpen sammanlagt varit mycket högre än under samma period 2016 men lägre än toppnoteringen under 2014.

Hushållen har under de senaste åren investerat allt mer i svenskregistrerade aktiefonder och andra fonder, där fond-i-fond, hedgefonder och övriga fonder ingår. Medan hushållen nettoköpte mestadels andra fonder under åren 2010 till 2015 har, några enstaka kvartal undantaget, i stället aktiefonder varit mest populära under 2016 och 2017. Aktiefonder har under den senaste tioårsperioden varit den största fondkategorin samtidigt har andra fonder ökat som andel av hushållens svenskregistrerade fondinnehav från 17 procent till 41 procent.

Hushållens svenskregistrerade aktiefonder och andra fonder, ställningsvärden och transaktioner, mdkr

Diagram

Källa: SCB

Hushållens finansiella sparande var minus 4 miljarder kronor vid utgången av det tredje kvartalet i år. Det var ett mindre negativt sparande än för motsvarande kvartal under 2015 och 2016. Förutom att investera i fonder satte hushållen, bland annat, in ytterligare 38 miljarder på bankkonton, investerade 8 miljarder i bostadsrättsandelar och lånade ytterligare 61 miljarder.

Riksbanken sålde statsobligationer

Riksbanken nettosålde statsobligationer för 12 miljarder kronor under tredje kvartalet 2017, vilket var ett trendbrott i jämförelse med tidigare kvartal. De senaste åren har Riksbanken fortlöpande stödköpt statsobligationer och det totala innehavet i statsobligationer uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 338 miljarder kronor.

Riksbankens innehav i statsobligationer, ställningsvärden och transaktioner, mdkr

Diagram

Revideringar

I samband med denna publicering har mindre revideringar införts från 2015 och framåt.

Definitioner och förklaringar

Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de reala sektorräkenskaperna som liksom finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de reala sektorräkenskaperna bygger emellertid på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.

Publikation

En mer utförlig redovisning av undersökningen och de större revideringar som gjorts publiceras i Statistiskt meddelande.

I samband med publiceringen av Finansräkenskaperna uppdateras Nationalförmögenheten med revideringar av tidserien. De finansiella tillgångarna och skulderna har därmed samma värden i båda redovisningarna.

För ytterligare information, se dokumentet Nationalförmögenheten och nationella balansräkningar (pdf) och Statistikdatabasen.

Nästa publiceringstillfälle

2018-03-20 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

Michelle Li

Telefon
010-479 49 55
E-post
michelle.li@scb.se

Albert Kjellström

Telefon
010-479 42 61
E-post
albert.kjellstrom@scb.se