Till innehåll på sidan

Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2018

Hushållens tillgångar minskade kraftigt

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2019-03-21 9.30

Under fjärde kvartalet 2018 föll Stockholmsbörsen vilket bidrog till att hushållens finansiella tillgångar minskade med 760 miljarder kronor. Även marknadsvärdet för hushållens bostadsrätter sjönk och tillväxten i hushållens lånestock föll till sin lägsta nivå sedan tredje kvartalet 2014.

Stockholmsbörsen noterade fjärde kvartalet 2018 sitt största fall under ett enskilt kvartal på över sju år. Börsutvecklingen har stor inverkan på hushållens finansiella tillgångar, då en stor del av dessa är aktier eller är relaterade till aktier.

Sammantaget minskade hushållens finansiella tillgångar med 760 miljarder kronor, vilket motsvarar 5,7 procent av hushållens finansiella tillgångar som vid slutet av kvartalet uppgick till 13 337 miljarder kronor.

Hushållens finansiella tillgångar och Stockholmsbörsens utveckling, mdkr och procent

Hushållens finansiella tillgångar och Stockholmsbörsens utveckling, mdkr och procent

Källa: SCB

Lågt hushållssparande

Hushållens finansiella sparande var säsongsnormalt lågt under fjärde kvartalet och uppgick till -13 miljarder kronor. Det totala finansiella sparandet för 2018 var 183 miljarder vilket var högre än de tre senaste åren. Insättningarna på bankkonton var fortsatt höga både för fjärde kvartalet och helåret. Hushållen nettosålde aktiefonder och räntefonder under året, samtidigt som de nettoköpte aktier och andra fonder.

Tillgångarna i bostadsrätter föll samtidigt som hushållens lån fortsatte öka

Hushållens innehav i bostadsätter minskade i värde med 55 miljarder under fjärde kvartalet 2018. Köpen av nyproducerade bostadsrätter och ombildade hyresrätter minskade också under kvartalet och var de lägsta sedan tredje kvartalet 2016. Tillgångarna i bostadsrätter uppgick vid slutet av kvartalet till 2 385 miljarder. Hushållens lån, som till stor del består av bostadslån, fortsatte att öka men ökningstakten stannade av till 5,2 procent. Hushållens totala låneskuld uppgick vid slutet av kvartalet till 4 229 miljarder kronor.

Hushållens tillgångar i bostadsrätter och lån samt årlig tillväxt för lån, ställningsvärde, mdkr och procent

Hushållens tillgångar i bostadsrätter och lån samt årlig tillväxt för lån, ställningsvärde, mdkr och procent

Källa: SCB

Icke-finansiella bolags finansiering

Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick de icke-finansiella bolagens emitterade räntebärande värdepapper och lån i monetära finansinstitut till 3 506 miljarder kronor. Icke-finansiella bolags nettotransaktioner i räntebärande värdepapper var under kvartalet negativa för första gången sedan 2015, men för helåret 2018 har denna finansieringsform ändå vuxit i betydelse. Som andel av finansieringen via emitterade räntebärande värdepapper och lån i monetära finansinstitut, har upplåning i värdepapper stigit från 25 till 35 procent, under de senaste sex åren.

Revideringar

I samband med denna publicering har revideringar av åren 2015-2018 gjorts. De största revideringarna berör utlandssektorn och revideringar för offentlig förvaltning. Revideringar för staten avser skulder i räntebärande värdepapper, försäkring, pension och standardiserade garantier, samt i obetalda/förutbetalda inkomster och förutbetalda utgifter.

Definitioner och förklaringar

Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de reala sektorräkenskaperna som liksom Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de reala sektorräkenskaperna bygger emellertid på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.

Publikation

I samband med publiceringen av Finansräkenskaperna publiceras även Nationalförmögenheten som innehåller årsdata för både reala och finansiella tillgångar. De finansiella tillgångarna och skulderna hämtas från Finansräkenskaperna och är därmed konsistenta med de värden som publiceras i Finansräkenskaperna.

För ytterligare information se:

Nationalförmögenheten och nationella balansräkningar (pdf) 

Statistikdatabasen

Nästa publiceringstillfälle

2019-06-19 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se

Jonas Hallberg

Telefon
010-479 40 44
E-post
jonas.hallberg@scb.se