Till innehåll på sidan

Finansräkenskaper, 1:a kvartalet 2018:

Hushållen sparar allt mer på bankkonton

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2018-06-20 9.30

Hushållen satte in 25 miljarder kronor netto på bankkonton under första kvartalet 2018. Det är den högsta noteringen för ett första kvartal sedan 2007. Även investeringar i aktier och fonder ökade under kvartalet liksom nettoköp av bostadsrätter.

Hushållens sparande på bankkonton uppgick till 25 miljarder första kvartalet 2018 och har inte varit högre ett första kvartal sedan 2007 då förmögenhetsskatten avskaffades. När förmögenhetsskatten fanns var det säsongsnormalt att stora belopp sattes in efter årsskiftet. Hushållens samlade tillgångar på bankkonton var 1 760 miljarder vid utgången av perioden.

Hushållens nettotransaktioner i vissa finansiella tillgångar, 1:a kvartalet, mdkr

Diagram

Hushållens nettosparande i aktier och fonder uppgick till 10 miljarder första kvartalet. I förhållande till motsvarande kvartal 2017 var det en halvering. Hushållens samlade sparande i aktier och fonder uppgick vid utgången av första kvartalet 2018 till 3 318 miljarder.

Hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar fortsatte nedåt då marknadspriserna sjönk under kvartalet. Nettoköpen låg på 13 miljarder och det samlade värdet uppgick till 2 686 miljarder vid utgången av kvartalet.

Hushållens skulder ökade under första kvartalet 2018 med 57 miljarder, men den årliga tillväxttakten har sedan andra kvartalet 2017 avtagit. Lånen uppgick till 4 069 miljarder vid utgången av första kvartalet 2018.

Icke-finansiella bolags upplåning

Under det första kvartalet 2018 fortsatte icke-finansiella bolag finansiera sig genom upplåning via räntebärande värdepapper men även via lån i monetära finansinstitut.

Icke-finansiella bolags skuld i räntebärande värdepapper och lån i monetära finansinstitut, mdkr

Diagram

Upplåningen via räntebärande värdepapper ökade under kvartalet med 79 miljarder kronor där 42 miljarder var en ökad upplåning via emissioner minus förfall och 37 miljarder var en skuldökning på grund av kronförsvagningen. Skulden i räntebärande värdepapper uppgick vid slutet av kvartalet till 1 146 miljarder kronor. Även upplåningen via lån i monetära finansinstitut ökade under kvartalet och var fortsatt den största finansieringskällan för icke-finansiella bolag.

Revideringar

I samband med denna publicering har värden för perioden 2017kv1-2017kv4 reviderats.

Definitioner och förklaringar

Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de reala sektorräkenskaperna som liksom finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de reala sektorräkenskaperna bygger emellertid på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.

Publikation

Från och med föregående publiceringen av Finansräkenskaper redovisas statistiken inte längre i Statistiskt meddelande. Data som tidigare publicerades i Statistiskt meddelande finns nu under rubriken Tabeller och diagram. 

I samband med publiceringen av Finansräkenskaperna publiceras även Nationalförmögenheten som innehåller årsdata för både reala och finansiella tillgångar. För år 2016 gjordes små revideringar av lager och år 2017 publicerades för första gången.

För ytterligare information se:

 Nationalförmögenheten och nationella balansräkningar (pdf) 

 Statistikdatabasen.

Nästa publiceringstillfälle

2018-09-20 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se