Till innehåll på sidan

Finansräkenskaper, 3:e kvartalet 2018

Kommunerna skuldsätter sig alltmer

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2018-12-19 9.30

Den kommunala förvaltningens upplåning har fördubblats under de senaste sju åren. Hushållen stramade under tredje kvartalet 2018 åt sin skuldökning och det finansiella sparandet var det högsta på nästan två decennier för ett tredje kvartal.

Sveriges kommunala förvaltning skuldsätter sig mer än tidigare. Skulderna, mätt som emitterade värdepapper och lån, har dubblerats under de senaste 7 åren. I kommunal förvaltning ingår utöver kommuner även landsting och vissa övriga kommunala enheter. Tidigare var lån i bank och bostadsinstitut den viktigaste finansieringskällan, men de senaste åren har intresset för att emittera egna värdepapper och att låna i andra monetära kreditmarknadsbolag ökat i snabbare takt.

Nära två tredjedelar av den totala skulden för kommunal förvaltning utgörs av emitterade värdepapper och lån. Sammantaget uppgick den kommunala förvaltningens skuld via upplåning i emitterade värdepapper och lån till 543 miljarder kronor vid utgången av tredje kvartalet 2018. På tillgångssidan har den kommunala förvaltningen utlåning som uppgår till 350 miljarder kronor, vilket nästan uteslutande utgörs av vidareutlåning till kommunernas egna bolag.

Kommunal förvaltnings upplåning, ställningsvärde, mdkr

Diagram: Kommunal förvaltnings upplåning, ställningsvärde, mdkr

Källa: SCB

Högt hushållssparande under tredje kvartalet

Hushållens finansiella sparande uppgick under tredje kvartalet 2018 till 29 miljarder, vilket är det högsta finansiella sparandet för ett tredje kvartal på 18 år. Pensionsrätter och inlåning på bankkonto påverkade sparandet positivt med 43 respektive 30 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2018. En orsak till det höga sparandet var den fortsatta avmattningen av låneökningarna. Under det tredje kvartalet låg den årliga låneökningstakten på 5,5 procent, vilket är den lägsta nivån på 4 år.

Hushållens finansiella sparande, transaktioner, mdkr

Diagram: Hushållens finansiella sparande, transaktioner, mdkr

Källa: SCB

Revideringar

I samband med denna publicering har revideringar av åren 2015-2018 gjorts av utlandssektorns. För offentlig förvaltning har 2017 reviderats.

Definitioner och förklaringar

Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de reala sektorräkenskaperna som liksom Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de reala sektorräkenskaperna bygger emellertid på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.

Publikation

I samband med publiceringen av Finansräkenskaperna publiceras även Nationalförmögenheten som innehåller årsdata för både reala och finansiella tillgångar. De finansiella tillgångarna och skulderna hämtas från Finansräkenskaperna och är därmed konsistenta med de värden som publiceras i Finansräkenskaperna.

För ytterligare information se:

Nationalförmögenheten och nationella balansräkningar (pdf) 

Statistikdatabasen

Nästa publiceringstillfälle

2019-03-21 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se