Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 2:a kvartalet 2018

Lägre hushållssparande

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2018-08-30 9.30

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var 49 miljarder kronor andra kvartalet 2018. Det är 8 miljarder lägre än det finansiella sparandet andra kvartalet 2017. Hushållens årliga låneökningstakt var 6,0 procent, en minskning med knappt 0,6 procentenheter jämfört med närmast föregående kvartal.

Nysparandet i finansiella tillgångar var 111 miljarder kronor medan skulderna ökade med 62 miljarder kronor under kvartalet. Det gav ett positivt finansiellt sparande på 49 miljarder kronor. Trots att det finansiella sparandet var positivt var det 8 miljarder lägre jämfört med motsvarande kvartal 2017. Den finansiella nettoförmögenheten, mätt som finansiella tillgångar minus skulder, var vid slutet av kvartalet 9 521 miljarder kronor.

Det individuella finansiella sparandet exklusive periodiseringar, som visar sparandet i mer likvida tillgångar, var svagt positivt och lågt jämfört med de senaste tio årens andra kvartal. Att detta sparande är lägre än det totala sparandet under ett enskilt kvartal, beror på att tjänste- och premiepensionsparandet exkluderas i det individuella sparandet.

Hushållens lån ökade med nästan 61 miljarder kronor under andra kvartalet 2018 och var vid utgången av kvartalet 4 129 miljarder kronor. Jämfört med andra kvartalet 2017 var hushållens låneökning 16 miljarder kronor lägre. Banklånen bidrog till minskningen under perioden medan övriga lån ökade något.

Den årliga tillväxttakten på hushållens lån minskade

Efter amorteringskravet som infördes i juni 2016 infördes ytterligare krav på amortering av nya lån i mars 2018. Under årets andra kvartal avtog den årliga låneökninstakten ytterligare och var knappt 0,6 procentenheter lägre än under det första kvartalet 2018. Man får gå tillbaka till början på 2015 för att hitta motsvarande nivå på den årliga låneökningstakten. Hushållens lån utgörs, till nästan 80 procent, av bostadslån i bank och bostadsinstitut.

Hushållens lån, transaktioner (vänster) och tillväxttakt (höger), mdkr respektive procent

Källa: SCB

Nettoköp av bostadsrättsandelar

Hushållens ägande i bostadsrätter är en finansiell tillgång och ingår i Sparbarometern. Småhus däremot är en real tillgång som inte ingår i Sparbarometern. Nettoköpen av nyproducerade bostadsrätter och ombildade hyresrätter avtog något under andra kvartalet 2018 och uppgick till 8 miljarder kronor, vilket är drygt 5 miljarder lägre än under andra kvartalet 2017.

Hög bankinlåning

Bankinlåningen ökade med 53 miljarder vilket är högt, men ändå 3 miljarder lägre än andra kvartalet 2017. Hushållen nettoköpte aktier för nästan 10 miljarder kronor och nettosålde fonder för drygt 2 miljarder kronor under det andra kvartalet. Hushållen fortsatte sina nettoköp inom fondkategorin andra fonder men nettosålde räntefonder och aktiefonder under kvartalet. Andra fonder nettoköptes för drygt 5 miljarder kronor och nettoförsäljningarna av räntefonder och aktiefonder var 2 miljarder respektive 6 miljarder. Hushållens nettosålde även strukturerade produkter, där aktieindexobligationer ingår, för 7 miljarder under kvartalet.

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern publiceras inga större revideringar eller metodförändringar. Dessa publiceras istället i Finansräkenskaperna där mer tid för beräkningar och avstämningar mot andra sektorer finns och revideringsdokumentation publiceras. Däremot kan mindre revideringar ske till följd av till exempel reviderad primärstatistik.

I samband med publiceringen av Sparbarometern för andra kvartalet 2018 uppdateras hela tidsserien från och med första kvartalet 2017 med de revideringar som infördes i Finansräkenskapernas publicering den 20 juni.

Utförligare beskrivningar av större revideringar beskrivs i statistiknyheten för Finansräkenskaperna:

Finansräkenskaper, första kvartalet 2018

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-22 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Lana Omanovic

Telefon
010-479 49 67
E-post
lana.omanovic@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se