Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 2:a kvartalet 2020

Fortsatt stora bankinsättningar och högt hushållssparande andra kvartalet

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2020-08-27 9.30

Hushållens finansiella sparande under det andra kvartalet 2020 uppgick till 140 miljarder kronor. Det som bidrog till det höga sparandet var främst nettoinsättningar på bankkonto samt nettoköp av aktier och fonder. Hushållens finansiella förmögenhet hade vid utgången av andra kvartalet nästan återhämtat sig efter den stora värdenedgången från det första kvartalet.

Under det andra kvartalet i år uppgick nysparandet i finansiella tillgångar till 216 miljarder kronor samtidigt som skulderna ökade med 76 miljarder kronor, vilket resulterade i ett positivt finansiellt sparande på 140 miljarder kronor. Det är det hittills högsta uppmätta finansiella sparandet sedan tidsseriens början år 1996 och 17 miljarder högre än föregående kvartal.

Hushållens finansiella sparande andra kvartalet, transaktioner, mdkr

Hushållens finansiella sparande andra kvartalet, transaktioner, mdkr

Källa: SCB. Data tom 2020kv2.

Det som framför allt bidrog till det höga sparandet var den stora nettoinsättningen på bankkonto som uppgick till 73 miljarder. Hushållens nettoinsättningar på bankkonto brukar vanligtvis vara stora under årets andra kvartal eftersom flertalet av aktieutdelningarna sker då. I år har många bolag valt att avstå helt eller skjuta på utdelningarna. Att nettoinsättningarna ändå var höga andra kvartalet beror troligen istället på fallande hushållskonsumtion, som en effekt av coronapandemin. Nettoinsättningen på bankkonto under andra kvartalet var 13 miljarder lägre än nettoinsättningen för första kvartalet i år. Första kvartalet 2020 är det kvartal med högsta uppmätta nettoinsättningen på bankkonto för hela tidsserien.

Hushållen köpte aktiefonder och noterade aktier

När börserna föll under förra kvartalet nettosålde hushållen fonder för 46 miljarder. I takt med börsuppgången under det andra kvartalet nettoköpte de aktier och fonder för 22 respektive 10 miljarder. Hushållen nettoköpte aktiefonder, för 17 miljarder, medan räntefonder och andra fonder nettosåldes för 6 miljarder. Noterade och onoterade aktier nettoköptes samtidigt för 16 respektive 6 miljarder kronor.

Marginellt högre sparande i kontanter

Under andra kvartalet sparade hushållen 3 miljarder i sedlar och mynt, vilket var 0,5 miljard högre än motsvarande kvartal föregående år. Innehavet i sedlar och mynt har under den senaste tio åren gått ner med en tredjedel och uppgick i slutet av andra kvartalet till 50 miljarder.

Återhämtning av hushållens finansiella nettoförmögenhet

Hushållens finansiella nettoförmögenhet ökade under andra kvartalet i år med nästan 900 miljarder, delvis till följd av det höga finansiella sparandet men framför allt på grund av den kraftiga börsuppgången. Stora delar av hushållens finansiella tillgångar är direktägande i aktier eller aktierelaterade tillgångar såsom aktiefonder eller försäkringssparande, som i stor utsträckning påverkas av börsens utveckling. Enligt Affärsvärldens generalindex steg börsen med 16,5 procent under andra kvartalet efter att börsen fallit med 18,4 procent under första kvartalet. Det innebär att det kraftiga fallet i hushållens nettoförmögenhet, som skedde under första kvartalet, till stor del hade återhämtat sig vid utgången av andra kvartalet. Den finansiella nettoförmögenheten uppgick vid slutet av andra kvartalet till 11 154 miljarder kronor.

Hushållens finansiella nettoförmögenhet (vänster) och Stockholmsbörsen (höger), ställningsvärde och börsutveckling, mdkr och procent

Hushållens finansiella nettoförmögenhet (vänster) och Stockholmsbörsen (höger), ställningsvärde och börsutveckling,  mdkr och procent

Källa: SCB. Data tom 2020kv2.

Viss värdeminskning i hushållens bostadsrätter

Hushållens nettoköp av nya bostadsrätter uppgick till 13 miljarder, vilket var 7 miljarder lägre än samma kvartal föregående år och det lägsta för ett andra kvartal på fyra år. Nya bostadsrätter består av ombildade hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter. Hushållens tillgångar i bostadsrätter uppgick till 2 907 miljarder kronor vid utgången av andra kvartalet, vilket var en värdeminskning med 1,4 procent under kvartalet. Hushållens ägande i bostadsrätter är en finansiell tillgång och ingår i Sparbarometern. Däremot ingår inte småhus med äganderätt då det är en real tillgång. Information om hushållens totala tillgångar i bostäder finns i Nationalförmögenheten. Läs mer om Nationalförmögenheten under Mer information.

Hushållens tillväxttakt i lån var oförändrad

Hushållens nettoupplåning, nytagna lån minus amorteringar, uppgick under andra kvartalet 2020 till 65 miljarder kronor, vilket var 5 miljarder högre än samma period föregående år. Nettoupplåningen har inte varit på samma nivå sedan tredje kvartalet 2017. En delförklaring till den högre nettoupplåningen kan vara bankernas tillfälliga lättnader på amorteringskravet. Det kan ha inneburit minskade amorteringar på lån, vilket i sin tur ger en minskad dämpande effekt på hushållens nettoupplåning. Den årliga tillväxttakten på lån uppgick till 5,1 procent under andra kvartalet, vilket ligger i linje med föregående kvartal och var marginellt högre än under 2019.

Hushållens lån, transaktioner (vänster) och årlig tillväxttakt (höger), mdkr och procent

Hushållens lån, transaktioner (vänster) och årlig tillväxttakt (höger), mdkr och procent

Källa: SCB. Data tom 2020kv2.

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.
Sparbarometern är en preliminär beräkning av hushållssektorn. En mer fullständig beräkning av hushållssektorn redovisas vid publiceringen av Finansräkenskaperna.

Sparbarometerns statistik avseende hushållens fonder skiljer sig från statistiken i produkten Investeringsfonder, tillgångar och skulder. I Sparbarometern ingår det förvaltarregistrerade innehavet av fonder samt att hushållens kvarhållna utdelningar bokförs som köp av nya fondandelar.

I Sparbarometern publiceras inga revideringar utöver de revideringar som infördes till den senaste publiceringen av Finansräkenskaperna. I samband med denna publicering av Sparbarometern uppdateras tidsserien från och med första kvartalet 2018 med de revideringar som infördes i Finansräkenskapernas publicering den 17 juni.

Utförligare beskrivningar av större revideringar beskrivs i Statistiknyheten för Finansräkenskaperna:

Finansräkenskaper, kvartal och år

Mer information: Nationalförmögenheten

I samband med publiceringen av Finansräkenskaperna publiceras även Nationalförmögenheten som innehåller årsdata för både reala och finansiella tillgångar. De finansiella tillgångarna och skulderna hämtas från Finansräkenskaperna och är därmed konsistenta med de värden som publiceras i Finansräkenskaperna.

För ytterligare information se:

Nationalförmögenheten och Nationella Balansräkningar (pdf)

Statistikdatabasen:

Balansräkningar (ENS2010), utgående balans, netto, löpande priser i mnkr efter institutionell sektor och tillgångsslag. År 1980 - 2019

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-19 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se