Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 3:e kvartalet 2018

Hushållen lånade mindre under tredje kvartalet

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2018-11-22 9.30

Hushållens finansiella sparande var 27 miljarder kronor under tredje kvartalet 2018 vilket är högre än motsvarande kvartal 2017. En orsak till det högre finansiella sparandet var den lägre låneökningen.

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var 27 miljarder kronor under tredje kvartalet 2018 vilket är det högsta sparandet för ett tredje kvartal på 18 år. Inte sedan IT-bubblan sprack år 2000 har tredje kvartalet visat på ett högre hushållssparande.

Hushållens finansiella sparande, transaktioner, mdkr

Diagram Hushållens finansiella sparande, transaktioner, mdkr

Källa: SCB

Det höga sparandet under tredje kvartalet 2018 förklaras främst av en dämpad skuldökning. Hushållens nytagna lån minus amortering ökade med 49 miljarder under kvartalet, vilket är 16 miljarder lägre än motsvarande kvartal i fjol. Det är den lägsta låneökningen för ett enskilt kvartal sedan första kvartalet 2015.

Hushållens årliga tillväxttakt på lån har avtagit

Hushållens lån består framförallt av lån i bank och bostadsinstitut, men även av CSN-lån och övriga lån. Sedan det första amorteringskravet infördes i juni 2016, har den årliga tillväxttakten för hushållens lån minskat från 8,2 procent till 5,5 procent för tredje kvartalet 2018. Den årliga tillväxttakten på lån har inte varit lägre sedan tredje kvartalet 2014. Hushållens lån uppgick vid slutet av tredje kvartalet 2018 till 4 177 miljarder kronor.

Hushållens lån, transaktioner (vänster) och årlig tillväxttakt (höger), mdkr respektive procent

Diagram Hushållens lån, transaktioner (vänster) och årlig tillväxttakt (höger), mdkr respektive procent

Källa SCB

Värdet på bostadsrätterna föll

Samtidigt som tillväxttakten på lån minskade under kvartalet, minskade även värdet på hushållens bostadsrätter. Marknadsvärdet på hushållens bostadsrätter föll under tredje kvartalet med 3 procent. I jämförelse med utgången av tredje kvartalet 2017 har bostadsrätternas marknadsvärde fallit med 7 procent. Hushållens ägande i bostadsrättsandelar är en finansiell tillgång och ingår i Sparbarometern. Däremot ingår inte småhus med äganderätt som är en real tillgång.

Nettoköpen av nyproducerade bostadsrätter och ombildade hyresrätter uppgick till 7 miljarder kronor under tredje kvartalet 2018, vilket var drygt 3 miljarder lägre än under motsvarande kvartal 2017. Det utestående värdet på hushållens tillgångar i bostadsrätter uppgick vid slutet av perioden till 2 417 miljarder kronor.

Hushållens aktieportfölj ökade i värde

Värdet av hushållens svenska börsnoterade aktier ökade med 10 procent under tredje kvartalet 2018. Senast värdet ökade i motsvarande omfattning under ett enskilt kvartal var under tredje kvartalet 2016. Hushållens innehav i svenska börsnoterade aktier uppgick vid slutet av tredje kvartalet till 820 miljarder.

Trots den låga inlåningsräntan fortsatte hushållens att spara på bankkonton under det tredje kvartalet 2018, dock inte i samma utsträckning som tidigare. Hushållens nettoinsättningar på bankkonton var 29 miljarder, vilket var 10 miljarder lägre än under tredje kvartalet 2017. Hushållen nettosålde strukturerade produkter, främst aktieindexobligationer, för nästan 7 miljarder under kvartalet. Aktiefonder och andra fonder, där bland annat hedgefonder ingår, nettoköptes, samtidigt som hushållen fortsatte att nettosälja räntefonder, vilket har varit en trend de senaste tre åren.

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern är det endast det senaste kvartalet som uppdateras med ny data. Däremot uppdateras tidserien för Sparbarometern med de revideringar och metodförändringar som infördes vid den senaste publicering av Finansräkenskaperna. I Finansräkenskaperna finns det mer tid för beräkningar och avstämningar. Utförliga beskrivningar av större revideringar finns i Statistiknyheten för Finansräkenskaperna:

Finansräkenskaper, andra kvartalet 2018

Nästa publiceringstillfälle

2019-02-21 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se