Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 4:e kvartalet 2019

Negativt hushållssparande fjärde kvartalet

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2020-02-20 9.30

Hushållens finansiella sparande under det fjärde kvartalet 2019 var det lägsta på över fyra år och uppgick till -14 miljarder kronor. Hushållens nettoinsättningar på bankkonto var låga samtidigt som hushållen nettoköpte nya bostadsrätter och fonder under kvartalet.

Under fjärde kvartalet 2019 uppgick nysparandet i finansiella tillgångar till 50 miljarder kronor samtidigt som skulderna ökade med 64 miljarder kronor, vilket resulterade i ett negativt finansiellt sparande på -14 miljarder kronor. Det var det lägsta finansiella sparandet sedan tredje kvartalet 2015. Historiskt sett har det finansiella sparandet oftast varit lägre det fjärde kvartalet i jämförelse med de övriga tre kvartalen. Det som främst bidrog till det låga finansiella sparandet detta kvartal var låga nettoinsättningar på bankkonto, en negativ skatteperiodiseringseffekt och ökad nettoupplåning.

Hushållen köpte fonder och sparande på bankkonto var lågt

Hushållen nettoköpte under fjärde kvartalet 2019 aktiefonder och andra fonder för 7 respektive 6 miljarder kronor samtidigt som räntefonder nettosåldes för 1 miljard. Under helåret 2019 nettoköpte hushållen fonder för 25 miljarder, vilket kan jämföras med helåret 2018 då hushållens nettosålde fonder för 13 miljarder kronor.

Hushållen nettoinsättningar på bankkonto var de lägsta på över fyra år och uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 3 miljarder kronor. Hushållen har under de senaste åren haft stora nettoinsättningar på bankkonto trots ett lågt ränteläge, men under tredje och fjärde kvartalet 2019 var de betydligt lägre. Den genomsnittliga nettoinsättningen på bankkonto under det senaste decenniet var 25 miljarder kronor per kvartal. Nettoinsättningar för helåret 2019 var 94 miljarder kronor vilket kan jämföras med 131 miljarder för 2018.

Under de senaste femton åren kan man se ett tydligt negativt samband mellan nettoköp av fonder och nettoinsättningar på bankkonto.

Hushållens fonder och bankinlåning, transaktioner, mdkr

Diagram: Hushållens fonder och bankinlåning, transaktioner, mdkr

Källa: SCB

Stora nettoköp i nya bostadsrätter

Hushållens nettoköp av nya bostadsrätter uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 21 miljarder, vilket är den högsta noteringen för ett enskilt kvartal någonsin. Under helåret 2019 nettoköpte hushållen nya bostadsrätter för 63 miljarder, vilket var lägre än för helåret 2018 men i nivå med helåret 2017. Nya bostadsrätter består av ombildade hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter. Hushållens ägande i bostadsrätter är en finansiell tillgång och ingår i Sparbarometern. Däremot ingår inte småhus med äganderätt då det är en real tillgång. Hushållens tillgångar i bostadsrätter uppgick till 2 852 miljarder kronor vid utgången av kvartalet.

Hushållens bostadsrätter, transaktioner, mdkr

Diagram: Hushållens bostadsrätter, transaktioner, mdkr

Källa: SCB

Den årliga tillväxttakten på lån

Hushållens nettoupplåning, nytagna lån minus amorteringar, uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 59 miljarder kronor, vilket var i linje med nettoupplåningen motsvarande kvartal föregående år. Den årliga tillväxttakten på lån uppgick till 4,8 procent. Under 2016 var tillväxttakten på lån kring 8 procent, sedan dess har tillväxttakten kontinuerligt avtagit. Under 2019 har tillväxttakten på lån fortsatt att avta men inte i samma omfattning som tidigare. Hushållens lån, som främst består av lån i bank- och bostadsinstitut samt CSN-lån, uppgick vid fjärde kvartalets slut till 4 434 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

Sparbarometern är en preliminär beräkning av hushållssektorn. En mer fullständig beräkning av hushållssektorn redovisas vid publiceringen av Finansräkenskaperna.

Sparbarometerns statistik avseende hushållens fonder skiljer sig från statistiken i produkten Investeringsfonder, tillgångar och skulder. I Sparbarometern ingår det förvaltarregistrerade innehavet av fonder samt att hushållens kvarhållna utdelningar bokförs som köp av nya fondandelar.

I Sparbarometern publiceras inga revideringar utöver de revideringar som infördes till den senaste publiceringen av Finansräkenskaperna. I samband med denna publicering av Sparbarometern uppdateras tidsserien från och med första kvartalet 2015 med de revideringar som infördes i Finansräkenskapernas publicering den 19 december.

Utförligare beskrivningar av större revideringar beskrivs i Statistiknyheten för Finansräkenskaperna:

www.scb.se/FM0103

Nästa publiceringstillfälle

2020-05-20 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se