Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 4:e kvartalet 2020

Högt hushållssparande fjärde kvartalet

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-02-18 9.30

Hushållens finansiella sparande uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till 47 miljarder kronor, vilket är den hittills högsta noteringen för ett fjärde kvartal. Det var den fortsatt höga bankinlåningen, samt nettoköp av aktier och fonder som bidrog till det höga sparandet. Samtidigt ökade hushållens nettoupplåning i större utsträckning än tidigare kvartal i år.

Under kvartalet var nysparandet i finansiella tillgångar 127 miljarder kronor medan skulderna ökade med 80 miljarder kronor. Det innebar ett finansiellt sparande på 47 miljarder kronor, vilket är det hittills högsta finansiella sparandet för ett fjärde kvartal sedan tidsseriens början år 1996. Det finansiella sparandet var under det fjärde kvartalet 20 miljarder högre än motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens finansiella sparande, fjärde kvartalet, transaktioner, mdkr

Diagram

Under helåret 2020 har hushållens finansiella sparande varit högt och sparandet uppgick totalt till 351 miljarder kronor, vilket var nästan 60 miljarder mer än 2019 och 85 miljarder högre än 2018.

Fortsatt högt sparande på bankkonto

Hushållen har under de senaste åren haft stora nettoinsättningar på bankkonto trots ett lågt ränteläge. Under det fjärde kvartalet 2020 var hushållens nettoinsättningar på bankkonto 36 miljarder kronor, vilket är den hittills högsta noteringen för ett fjärde kvartal sedan 1996 då tidsserien började. Under helåret 2020 hade hushållen nettoinsättningar på 213 miljarder kronor. Det var nästan dubbelt så mycket som genomsnittet under de fem senaste åren.

Hushållen fortsatte köpa fonder

Hushållen nettoköpte fonder för 20 miljarder vilket ligger i nivå med både det andra och tredje kvartalet i år. Inom de olika fondkategorierna var aktiefonder den mest populära under fjärde kvartalet, då hushållen nettoköpte aktiefonder för 12 miljarder kronor. Hushållen nettoköpte även svenska börsnoterade aktier för nästan 8 miljarder och har under helåret 2020 nettoköpt svenska börsnoterade aktier för 21 miljarder vilket kan jämföras med en nettoförsäljning på -14 miljarder under 2019.

Den årliga tillväxttakten på lån steg

Hushållens nettoupplåning, nytagna lån minus amorteringar, uppgick under fjärde kvartalet 2020 till 69 miljarder kronor, vilket var 11 miljarder högre än under samma kvartal i fjol. Det är den högsta nettoupplåningen för ett enskilt kvartal på över tre år. En delförklaring till den högre nettoupplåningen kan vara bankernas tillfälliga lättnader på amorteringskravet.

Den årliga tillväxttakten på lån uppgick till 5,3 procent för fjärde kvartalet 2020, vilket var 0,4 procentenheter högre än samma kvartal föregående år. Hushållens lån, som främst består av lån i bank- och bostadsinstitut samt CSN-lån, uppgick vid slutet av fjärde kvartalet 2020 till 4 669 miljarder kronor.

Hushållens lån, transaktion (vänster) och årlig tillväxttakt (höger), mdkr och procent

Diagram

Låga nettoköp av nya bostadsrätter

Hushållens nettoköp av nya bostadsrätter uppgick till 7 miljarder under det fjärde kvartalet, vilket var 17 miljarder lägre än samma kvartal föregående år och det lägsta för ett enskilt kvartal på över fyra år. Nya bostadsrätter består av ombildade hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter. Under helåret 2020 nettoköpte hushållen nya bostadsrätter för 46 miljarder kronor, vilket var betydligt lägre än 2019 då de nettoköpte bostadsrätter för 73 miljarder.

Hushållens tillgångar i bostadsrätter uppgick till 2 956 miljarder kronor vid utgången av det fjärde kvartalet. Under helåret 2020 har värdet på hushållens bostadsrätter stigit med 6 procent. Hushållens ägande i bostadsrätter är en finansiell tillgång och ingår i Sparbarometern. Däremot ingår inte småhus med äganderätt då det är en real tillgång. Information om hushållens totala tillgångar i bostäder finns i Nationalförmögenheten. Läs mer om Nationalförmögenheten under Mer information.

Hushållens nettoköp av bostadsrätter, transaktioner, mdkr

Diagram

Den finansiella nettoförmögenheten steg

Hushållens finansiella nettoförmögenhet steg med 4 procent och uppgick vid slutet av fjärde kvartalet till 12 300 miljarder. Det var framför allt direktägande i aktier och fonder och som steg i värde, men även indirekt ägande av aktier och fonder via pensionssparande. Dessa tillgångar steg i värde främst på grund av börsuppgången som skedde under kvartalet. Enligt Affärsvärldens generalindex steg börsen under det fjärde kvartalet med 5,6 procent.

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern publiceras inga större revideringar eller metodförändringar. Dessa publiceras istället i Finansräkenskaperna där mer tid för beräkningar och avstämningar mot andra sektorer finns och revideringsdokumentation publiceras. Däremot kan mindre revideringar ske till följd av till exempel reviderad primärstatistik.

I samband med publiceringen av Sparbarometern för fjärde kvartalet 2020 uppdateras tidsserien från och med första kvartalet 2017 med de revideringar som infördes i Finansräkenskapernas publicering den 17 december. 

Utförligare beskrivningar av större revideringar finns i Statistiknyheten för Finansräkenskaperna:

Finansräkenskaper, kvartal och år

Mer information: Nationalförmögenheten

I samband med publiceringen av Finansräkenskaperna publiceras även Nationalförmögenheten som innehåller årsdata för både reala och finansiella tillgångar. De finansiella tillgångarna och skulderna hämtas från Finansräkenskaperna och är därmed konsistenta med de värden som publiceras i Finansräkenskaperna.

För ytterligare information se:

Nationalförmögenheten och Nationella Balansräkningar (pdf)

Statistikdatabasen:

Balansräkningar (ENS2010), utgående balans, netto, löpande priser i mnkr efter institutionell sektor och tillgångsslag. År 1980 - 2019

Nästa publiceringstillfälle

2021-05-20 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se