Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 4:e kvartalet 2017:

Värdet av hushållens bostadsrätter minskade

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2018-02-22 9.30

Hushållens finansiella nettoförmögenhet, mätt som de finansiella tillgångarna minus skulderna, minskade och uppgick vid slutet av fjärde kvartalet 2017 till 9 175 miljarder kronor. Prisnedgång på bostadsrätter bidrog till den lägre förmögenheten.

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var minus 9 miljarder kronor fjärde kvartalet 2017. Trots att det finansiella sparandet var negativt var det en förbättring jämfört med det fjärde kvartalet 2016. Hushållens lån hade en årlig tillväxttakt på 7,0 procent, vilket var något högre än de närmaste föregående kvartalens årliga tillväxttakt. Nysparandet i finansiella tillgångar var 49 miljarder kronor medan skulderna ökade med 58 miljarder under kvartalet.

Det individuella finansiella sparandet exklusive periodiseringar, som visar sparandet i mer likvida tillgångar, var minus 30 miljarder kronor. Att detta sparande är lägre än det totala sparandet beror på att tjänste- och premiepensionssparandet exkluderas i det individuella sparandet.

Hushållen nettoköpte fondkategorin andra fonder

Bankinlåningen ökade med 10 miljarder vilket är något högre än fjärde kvartalet 2016. Hushållens innehav av sedlar och mynt utgivna av Riksbanken ökade med knappt 2 miljarder efter att ha minskat sedan början av 2015. Hushållen nettoköpte fonder och aktier för 3 respektive 5 miljarder kronor. Hushållen nettoköpte fondkategorin andra fonder för 8 miljarder kronor medan räntefonder och aktiefonder nettosåldes för 2 respektive 3 miljarder.

Den årliga tillväxttakten på hushållens lån var något högre

Hushållens lån, transaktioner (vänster) och årlig tillväxttakt (höger), mdkr respektive procent

Källa: SCB

Hushållens lån ökade med 58 miljarder kronor till 4 019 miljarder under fjärde kvartalet 2017. Jämfört med fjärde kvartalet året innan var hushållens låneökning en miljard högre.

Ett amorteringskrav på nya lån infördes första juni 2016. Sedan dess har lånen fortsatt att öka, medan den årliga tillväxttakten har avtagit. Under det fjärde kvartalet 2017 fattades beslut om ett nytt amorteringskrav som ska införas i mars 2018. Under det fjärde kvartalet ökade tillväxttakten något, från att ha varit kring 6,7 procent de fyra närmast föregående kvartalen till 7,0 procent. Hushållens lån utgörs, till nästan 80 procent, av bostadslån i bank och bostadsinstitut.

Nettoköp av bostadsrättsandelar

Hushållens köp av nyproducerade bostadsrätter och ombildade hyresrätter är en finansiell tillgång. Reala tillgångar såsom småhus med äganderätt ingår inte i Sparbarometern. Nettoköpen av bostadsrättsandelar uppgick till 13 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2017, vilket är något lägre än fjärde kvartalet 2016.

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern publiceras inga större revideringar eller metodförändringar. Dessa publiceras istället i Finansräkenskaperna där mer tid för beräkningar och avstämningar mot andra sektorer finns och revideringsdokumentation publiceras. Däremot kan mindre revideringar ske till följd av till exempel reviderad primärstatistik.

I samband med publiceringen av Sparbarometern för fjärde kvartalet 2017 uppdateras hela tidsserien från och med första kvartalet 1996 med de revideringar som infördes i Finansräkenskapernas publicering den 21 december.

Utförligare beskrivningar av större revideringar beskrivs i det Statistiska Meddelandet för Finansräkenskaperna:

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Nästa publiceringstillfälle

2018-05-23 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Lana Omanovic

Telefon
010-479 49 67
E-post
lana.omanovic@scb.se

Albert Kjellström

Telefon
010-479 42 61
E-post
albert.kjellstrom@scb.se