Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 1:a kvartalet 2018:

Lägre tillväxtakt för hushållens lån

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2018-05-23 9.30

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var 58 miljarder kronor första kvartalet 2018 vilket var tre miljarder kronor lägre än det finansiella sparandet första kvartalet 2017. Hushållens årliga låneökningstakt var 6,6 procent, en minskning med knappt 0,3 procentenheter jämfört med närmast föregående kvartal.

Hushållens lån ökade med 54 miljarder kronor under första kvartalet 2018 och uppgick vid utgången av kvartalet till 4 069 miljarder kronor. Jämfört med första kvartalet 2017 var hushållens låneökning knappt 2 miljarder kronor lägre.

Den årliga tillväxttakten på hushållens lån minskade

Hushållens lån, transaktioner (vänster) och tillväxttakt (höger), mdkr respektive procent

Hushållens lån, transaktioner (vänster) och tillväxttakt (höger), mdkr respektive procent

Källa: SCB

Ett amorteringskrav på nya lån infördes första juni 2016. Sedan dess har lånen fortsatt att öka, men takten i låneökningen har blivit långsammare. Första mars 2018 infördes ytterligare krav på amortering av nya lån. Under det första kvartalet 2018 avtog låneökningsakten och var knappt 0,3 procentenheter lägre än under det närmast föregående kvartalet. Hushållens lån utgörs, till nästan 80 procent, av bostadslån i bank och bostadsinstitut.

Lägre finansiellt sparande

Nysparandet i finansiella tillgångar var drygt 114 miljarder kronor medan skulderna ökade med knappt 57 miljarder kronor under kvartalet, vilket gav ett positivt finansiellt sparande på 58 miljarder kronor. Trots att det finansiella sparandet var positivt var det tre miljarder lägre jämfört med det första kvartalet 2017. Den finansiella nettoförmögenheten, mätt som de finansiella tillgångarna minus skulderna, uppgick vid slutet av kvartalet till 9 102 miljarder kronor.

Det individuella finansiella sparandet exklusive periodiseringar, som visar sparandet i mer likvida tillgångar, var negativt och uppgick till minus 8 miljarder kronor. Att detta sparande är lägre än det totala sparandet beror på tjänste- och premiepensionsparandet exkluderas i det individuella sparandet.

Hög bankinlåning

Bankinlåningen ökade med 25 miljarder vilket är 20 miljarder högre än första kvartalet 2017. Hushållen nettoköpte fonder och aktier för 4 respektive 3 miljarder kronor under det första kvartalet. Hushållen fortsatte sina nettoköp inom fondkategorin andra fonder och nettosålde räntefonder och aktiefonder under kvartalet. Andra fonder nettoköptes för 6 miljarder kronor under och nettoförsäljningarna av räntefonder och aktiefonder var lågt och uppgick till en miljard inom respektive kategori.

Nettoköp av bostadsrättsandelar

Hushållens köp av nyproducerade bostadsrätter och ombildade hyresrätter är en transaktion i en finansiell tillgång och ingår i Sparbarometern. Reala tillgångar såsom småhus med äganderätt ingår däremot inte i Sparbarometern. Nettoköpen av bostadsrättsandelar uppgick till knappa 13 miljarder kronor under första kvartalet 2018, vilket är i nivå med första kvartalet 2017.

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern publiceras inga större revideringar eller metodförändringar. Dessa publiceras istället i Finansräkenskaperna där mer tid för beräkningar och avstämningar mot andra sektorer finns och revideringsdokumentation publiceras. Däremot kan mindre revideringar ske till följd av till exempel reviderad primärstatistik.

I samband med publiceringen av Sparbarometern för första kvartalet 2018 uppdateras hela tidsserien från och med första kvartalet 2015 med de revideringar som infördes i Finansräkenskapernas publicering den 20 mars.

Utförligare beskrivningar av större revideringar beskrivs i statistiknyheten för Finansräkenskaperna:

Finansräkenskaper, fjärde kvartalet 2017

Nästa publiceringstillfälle

2018-08-30 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Lana Omanovic

Telefon
010-479 49 67
E-post
lana.omanovic@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se