Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella ställningsvärden, 2020:2–2021:2

Ställningsvärden, miljoner kronor

  2020 2021
  kv2 kv3 kv4 kv1 kv2
TILLGÅNGAR          
Sedlar, mynt 50 231 49 464 49 606 48 693 49 616
Inlåning 2 174 056 2 189 910 2 231 497 2 260 990 2 338 119
Bankinlåning 2 123 446 2 139 856 2 176 207 2 205 325 2 281 956
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] 10 346 10 477 10 520 10 576 10 576
Övrig inlåning 40 264 39 577 44 770 45 089 45 587
Obligationer 89 684 90 885 89 254 91 010 89 829
Premieobligationer[2] 2 932 2 924 2 923 2 923 2 922
Strukturerade produkter 86 752 87 961 86 331 88 087 86 907
Direktägda aktier 2 694 311 2 987 738 3 153 836 3 483 204 3 763 255
Svenska börsnoterade aktier 909 412 1 048 298 1 130 939 1 247 425 1 406 341
Svenska onoterade aktier 1 662 045 1 816 610 1 894 871 2 092 480 2 207 598
Utländska aktier 122 854 122 830 128 026 143 299 149 316
Fondandelar 1 324 425 1 417 925 1 482 049 1 669 599 1 801 380
Svenskregistrerade fondandelar 1 041 900 1 135 724 1 187 817 1 323 766 1 434 445
Aktiefonder 558 335 636 644 689 450 767 474 821 771
Räntefonder 59 457 59 721 57 776 56 663 56 035
Andra fonder 424 108 439 359 440 591 499 629 556 639
Utlandsregistrerade fondandelar 282 525 282 201 294 232 345 833 366 935
Bostadsrättsandelar 2 806 058 2 949 579 2 982 766 3 134 627 3 186 756
Fritidshus i utlandet[3] 237 876 242 535 247 194 246 173 244 693
Privat försäkringssparande 1 105 055 1 148 663 1 167 800 1 249 853 1 294 536
Svenskt 1 021 537 1 061 995 1 075 529 1 156 281 1 200 964
traditionell försäkring 792 915 813 418 815 599 866 448 893 310
fondförsäkring 228 622 248 577 259 930 289 833 307 654
Utländskt 83 518 86 668 92 271 93 572 93 572
Tjänstepensioner 3 360 133 3 502 251 3 576 748 3 783 193 3 912 996
traditionell försäkring 2 274 244 2 323 656 2 353 339 2 412 796 2 459 953
fondförsäkring 1 085 889 1 178 595 1 223 409 1 370 397 1 453 043
Premiepensioner 1 477 433 1 578 016 1 672 284 1 824 845 1 932 305
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] 179 835 178 625 172 074 177 036 185 263
Periodiseringar, tillgångar[5] 323 345 306 604 316 078 375 259 366 861
Övriga finansiella tillgångar 47 805 47 763 47 777 47 776 47 767
Finansiella tillgångar totalt 15 870 247 16 689 958 17 188 963 18 392 258 19 213 376
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar 10 529 501 11 124 462 11 451 779 12 231 925 12 815 951
SKULDER          
Lån 4 569 599 4 628 437 4 700 145 4 763 997 4 856 210
lån i bank och bostadsinstitut 4 226 590 4 278 807 4 342 941 4 397 543 4 483 831
CSN-lån 234 788 236 617 240 200 245 115 245 831
övriga lån 108 221 113 013 117 004 121 339 126 548
Periodiseringar, skulder[6] 169 046 156 626 156 313 149 625 149 043
Övriga skulder 31 431 31 417 31 376 31 323 31 324
Skulder totalt 4 770 076 4 816 480 4 887 834 4 944 945 5 036 577
Skulder exklusive periodiseringar 4 601 030 4 659 854 4 731 521 4 795 320 4 887 534
Finansiell nettoförmögenhet 11 100 171 11 873 478 12 301 129 13 447 313 14 176 799
Finansiell nettoförmögenhet exkl. periodiseringar[7] 5 928 471 6 464 608 6 720 258 7 436 605 7 928 417

1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.

2) Premieobligationer håller på att fasas ut som sparform. De sista utgivna premieobligationerna kommer att förfalla 2021.

3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7) Finansiell nettoförmögenhet exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Definitioner och förklaringar

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se